EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Ocena stanu zdrowia pracowników i zdolności do pracy

Feedback

See tool

General info
Description

Narzędzie to pozwala mikroprzedsiębiorstwom, małym firmom i przedsiębiorcom zidentyfikować pracowników o podwyższonym ryzyku długotrwałej niezdolności do pracy oraz pracowników, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej. Identyfikuje ono również i wskazuje znane czynniki ryzyka związane z postawą, sytuacją społeczną i stanem zdrowia danej osoby, aby wykryć istniejące bariery w pracy. Jest również wykorzystywane do uzyskania informacji o usprawnieniach, które dana osoba uważa za potrzebne do poprawy jej zdolności do pracy

Korzyści

Dzięki oferowanemu kwestionariuszowi narzędzie pozwala pracodawcom na wczesną identyfikację pracowników, u których mogą wystąpić problemy zdrowotne wynikające z warunków pracy lub innych czynników. Zapewnia firmie zatrzymanie wykwalifikowanej kadry i oszczędza dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Zapobiega długotrwałym zwolnieniom lekarskim pracowników. Natomiast dla pracowników skutkuje poczuciem bezpieczeństwa i bycia otoczonym opieką pracodawcy. Daje im również pewność, że ich głos jest słyszany przez przełożonych, a ich potrzeby nie są lekceważone.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie składa się z 14 pytań (zarówno otwartych, jak i zamkniętych). Kwestionariusz powinien być wypełniany cyklicznie, szczególnie przez pracowników, którzy wskazują obniżoną wydajność i pogorszoną jakość wykonywanej pracy. Szczegółowa analiza odpowiedzi pracowników, przeprowadzona przez menedżera lub członka działu kadr, powinna wskazać problemy do rozwiązania i obszary do poprawy. Problemy, które będą rozwiązane, powinny być opracowane w planie działania, umieszczonym na końcu.

Grupa docelowa

Pracownicy, małe firmy, mikroprzedsiębiorstwa, dział kadr.

Czas trwania

30 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy