EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Lista kontrolna oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy

Feedback

See tool

General info
Description

W poniższych tabelach czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z bardzo obszerną próbką zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy, opracowaną przez CIIP (Włoskie Stowarzyszenie Konsultacyjne ds. Prewencji).
Narzędzie jest formalnie podzielone na 5 obszarów koncepcyjnych:
1. Prewencja i praca zawodowa
2. Zapobieganie i środowisko pracy
3. Zapobieganie i aspekty organizacyjne
4. Zapobieganie i zdolność do pracy
5. Zdrowie psychiczne

Każdy obszar jest podzielony na dalsze części, aby w jak największym stopniu uwzględnić wiele różnych zmiennych i dynamik, które mają wpływ na każdy z obszarów.
Narzędzie jest zaprojektowane jako pomoc dla kierownictwa i/lub właścicieli w celu identyfikacji kluczowych obszarów interwencji, aby zagwarantować pracownikom bezpieczne środowisko. Ma być narzędziem pomocniczym i stanowić punkt odniesienia.

Korzyści

Lista zaleceń składających się na to narzędzie może być stosowana w każdym kontekście organizacyjnym/geograficznym, niezależnie od branży, sektora i wielkości przedsiębiorstwa. Lista wytycznych i ich układ w poszczególnych kategoriach są bardzo przejrzyste i przyjazne dla użytkownika.

Sposób korzystania z narzędzia

Użytkownicy narzędzia powinny zapoznać się z pierwszym obszarem, a później przechodzić do kolejnych, aby uniknąć niepotrzebnego niezrozumienia treści. W oparciu o własną samoocenę i szacunki, kierownictwo i właściciele (tj. wszyscy, którzy są zaangażowani w proces kontroli krzyżowej) mogą uzyskać lepsze zrozumienie najbardziej krytycznych obszarów interwencji, w których ich zdaniem konieczne są pilne działania.

Grupa docelowa

Kadra zarządzająca, właściciele, zewnętrzni konsultanci wyspecjalizowani w zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy, osoby odpowiedzialne za zasoby lud

Czas trwania

Zmienny

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy