EN | DE | ES | IT | MK | PL

Modelowanie Zdolności do Pracy

Według Ilmarinen i Tempel (2002) zdolność do pracy (...) definiowana jest jako suma czynników, które umożliwiają osobie w określonej sytuacji pomyślne wykonanie zadania lub zarządzanie czymś. Obejmuje ona fizyczną i emocjonalną witalność (zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i umysłowe). Podstawą do wyboru i klasyfikacji komponentów zestawu narzędzi będzie ten model zdolności do pracy, skategoryzowany według poniższych kryteriów:

  • Zdrowie i działalność
  • Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje)
  • Wartości, postawy, motywacja
  • Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo
Workability Model

Projekt

Celem projektu AKKUEurope jest zatem systematyczny rozwój i testowanie mulitemedialnego zestawu narzędzi.

Czytaj więcej

Analiza

W niniejszej analizie koncentrujemy się na poszukiwaniu odpowiednich instrumentów służących utrzymaniu zdolności do pracy i w tym sensie pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pojęcia zdolności do pracy.

Czytaj więcej

Narzędzia

Multimedialny zestaw narzędzi odpowiedni dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów

Czytaj więcej

Odkryj wszystkie narzędzia AKKU Europe odkrywając nasze Multimedia

Nowości2022-06-03

Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu AKKU Europe odbyło się w Maladze.

AKKU Europe to projekt finansowany przez UE, którego celem jest poprawa zdolności do pracy mikro- i małych przedsiębiorstw za pomocą narzędzi multimedialnych. Uczestnicy spotkania reprezentowali siedem instytucji z sześciu różnych krajów (Hiszpanii, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej, Niemiec i Polski). W dniach 02- 03 czerwca 2022 roku konsorcjum spotkało się w Maladze w Hiszpanii, aby podsumować wszystkie zrealizowane dotychczas działania i zaplanować przyszłe działania projektowe w ostatniej fazie realizacji projektu. Spotkanie zorganizowane zostało przez hiszpańskiego partnera, firmę Internet Web Solutions. Na spotkaniu omówiono wszystkie produkty stworzone w trakcie realizacji projektu, a więc zestaw ponad 30 narzędzi w różnych formatach (infografiki, filmy wideo, Excel, broszury, kwestionariusze, listy kontrolne) oraz wybór zaprogramowanych narzędzi interaktywnych. W ostatniej fazie realizacji projektu działania skoncentrują na upowszechnianiu jego wyników wśród wszystkich grup zainteresowanych stron: Prawodawcy i władze, MŚP (zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników) oraz specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych. Planowane jest więc przygotowanie wydarzeń upowszechniających rezultaty tego projektu. CASE planuje organizację takie wydarzenia we wrześniu tego roku.

0021-00-05

AKKUEurope: Regulacja zdolności do pracy w małych i mikroprzedsiębiorstwach UE za pomocą narzędzi multimedialnych

Oficjalnie rozpoczęty w listopadzie 2020 roku, AKKUEurope jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. MŚP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie konkurować z usługami oferowanymi przez średnie przedsiębiorstwa i duże firmy pod różnymi względami (np. bezpieczeństwo zatrudnienia, poziom płac, możliwości awansu). MŚP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi, odpowiedniego dla zaplanowanej w projekcie grupy docelowej, i bazując na istniejących instrumentach. Działanie te mają być realizowane wspólnie przez właścicieli i pracowników wybranych firm z sektora MŚP. Do tej pory, dzięki cennemu wkładowi hiszpańskiego partnera Internet Web Solution (IWS) partnerzy zakończyli bardzo ważne zadanie, jakim jest testowanie i walidacja Platformy Zasobów Edukacyjnych Online (OER). Platforma OER jest w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników (nie wymaga logowania i uwierzytelniania) i oferuje content w wielu językach (angielski, niemiecki, włoski, macedoński, polski i hiszpański), tak aby zwiększyć wpływ i widoczność jej treści. Przez najbliższe dwa lata na platformie będą zamieszczane wszelkie informacje na temat projektów, rezultaty prac partnerstwa oraz istotne informacje dotyczące tematu wykonalności w Europie. Każda sekcja platformy jest cyfrowym "repozytorium" szeregu źródeł i zasobów, które partnerzy będą rozwijać i wdrażać w ciągu następnych dwóch lat. Szczególnie istotna będzie ANALIZA istniejących narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie oraz poniższy ZESTAW NARZĘDZI - dwa bardzo strategiczne rezultaty projektu. Analiza istniejących narzędzi opiera się na dwóch głównych kryteriach: • Jaki wymiar organizacyjny jest uwzględniany przez te narzędzia? o Zdrowie i wydajność o Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje) o Wartości, postawy, motywacja o Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo • Jaki jest ich oczekiwany wpływ? o Zwiększenie świadomości na ten temat o Analiza i ocena aktualnego stanu dynamiki zdolności do pracy o Wdrożenie nowych modeli wykonalności Na podstawie katalogu kryteriów, eksperckie konsorcjum projektu wybierze co najmniej 30 instrumentów do zestawu narzędzi, które będą mogły być wykorzystane w całej Europie. Wybrane instrumenty zostaną dostosowane do potrzeb mikro i MŚP z obopólną korzyścią dla pracodawców i pracowników. Niezwykle ważna dla celów upowszechniania i widoczności jest sekcja ASSOCIATES: interesariusze z dziedziny przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej, doradztwa biznesowego, itp. będą mogli dołączyć do społeczności praktyków AKKUEurope, będąc na bieżąco z wynikami projektu.

2020-11-03

Spotkanie inauguracyjne online projektu AKKUEurope

W dniu 3 listopada 2020 r. konsorcjum AKKUEurope wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym online, projektu współfinansowanego przez Program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Północna Republika Macedonii). Spotkanie, pierwotnie planowane w Forst w Niemczech, odbyło się online z powodu ograniczeń COVID-19. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi odpowiedniego dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów, wspólnie z właścicielami i pracownikami wybranych firm z sektora MMP. MMP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie pod różnymi względami konkurować z usługami oferowanymi przez średnie i duże przedsiębiorstwa (np. pod względem bezpieczeństwa pracy, poziomu płac, możliwości awansu). MMP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zdolności do zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Oprócz klasycznych działań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, należy w większym stopniu wdrażać działania na rzecz prewencyjnego utrzymania zdolności do pracy i zatrudnienia, tak aby pracownicy mogli i chcieli wykonywać swoją pracę aż do planowanego wieku emerytalnego. Kompleksowa promocja zdolności do pracy może pomóc w wypełnieniu tej luki. W tym kontekście, Partnerzy przeprowadzą szereg dobrze zdefiniowanych działań, które doprowadzą do osiągnięcia wymiernych i praktycznych rezultatów, takich jak: - Analiza istniejących instrumentów w krajach partnerskich - Adaptacja instrumentów i uzupełnienie zestawu narzędzi - Medialne wdrożenie instrumentów. Rezultaty AKKUEurope będą praktycznymi i istotnymi rozwiązaniami dla mikro i małych przedsiębiorstw, dostępnymi w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń poprzez platformę OER. Podczas spotkania konsorcjum dyskutowało o całościowej realizacji projektu, określeniu harmonogramu i poszczególnych obowiązków w kolejnych miesiącach. Na początku partnerzy dokonają dogłębnej analizy istniejących instrumentów i teorii wdrażania modeli zdolności do pracy na poziomie biznesowym. Później, ten zestaw narzędzi zostanie dopracowany na podstawie potrzeb celów i ich codziennego kontekstu funkcjonowania. Po przetłumaczeniu, powstały zestaw narzędzi zostanie wdrożony do Platformy OER AKKUEurope: to cyfrowe środowisko będzie stanowić repozytorium produktów projektu, rezultatów, informacji i kontaktów.

Partnerzy