EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Проценка на здравствената состојба на вработените и способноста за работа

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Целта е да се идентификуваат вработените со зголемен ризик од долгорочна неспособност и вработените на кои им е потребна итна терапевтска помош.
Исто така, ги идентификува и изолира познатите фактори на ризик поврзани со ставовите, социјалните околности и здравјето на поединецот за да се откријат познати бариери за работа. Се користи и за да се добие преглед на она што поединецот мисли дека е потребно за да се подобри неговата/нејзината работна способност.

Придобика од алатката

Алатката им користи на работодавците на следниве начини: рана идентификација на вработените кои можат да страдаат од здравствени проблеми поради работните услови или други фактори. Тоа осигурува дека компанијата задржува квалификуван персонал и ги поштедува дополнителните трошоци за регрутирање и обука на нови вработени. Спречува долгорочни боледувања на вработените.
Додека кај вработените тоа резултира со чувство на сигурност и грижа за нив од страна на работодавците. Исто така, им гарантира дека нивниот глас го слушаат претпоставените и нивните потреби не се занемаруваат.

Како да се користи алатката

Алатката се состои од 14 прашања (отворени и затворени). Прашалникот треба периодично да се пополнува особено од вработени кои покажуваат намалена ефикасност и влошен квалитет на работа. Деталната анализа на одговорите на работникот, спроведена од менаџер или член на тимот за човечки ресурси треба да ги означи проблемите што треба да се решат и областите што треба да се подобрат.

Целна група

Менаџери на мали, средни и големи организации, членови на тимот за човечки ресурси

Времетраење

30 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери