EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Zapewnienie sukcesu w nauce - Wykorzystanie nowej wiedzy w codziennym życiu zawodowym

Feedback

See tool

General info
Description

Ciągłe kształcenie jest ważne, aby pracownicy i menedżerowie byli na bieżąco z najnowszą wiedzą i mogli rozwijać swoje umiejętności. Szczególnie w przypadku seminariów i warsztatów konieczne jest dobre przygotowanie wydarzenia oraz przeniesienie i zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Cała firma lub niektóre działy i ich pracownicy mogą skorzystać, jeśli jeden z pracowników nauczy się czegoś nowego.

Korzyści

Poprzez zastosowanie dostępnego narzędzia pracownicy otrzymują wsparcie w realizacji tego, czego nauczyli się w ramach działań dokształcających w miejscu pracy. Poprzez docenienie i wsparcie w realizacji tego, czego się nauczyli, pracownicy są motywowani do czerpania jak największych korzyści z działań dokształcających.
Instrument ten pomaga w:
• wyborze właściwego szkolenia,
• przeprowadzeniu z pracownikami ustrukturyzowanej dyskusję przygotowawczej na temat celów i treści szkolenia,
• konkretnym określeniu warunków ramowe (kosztów, komunikacji, możliwych problemów itp.)
• przeprowadzeniu rozmowy ewaluacyjnej po zakończeniu kursu (czego się nauczono, jak przekazano wiedzę, krytyka, itp.)

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie: "Zapewnienie sukcesu w nauce" jest stosowane przed i po wewnątrzzakładowych działaniach dokształcających (np. seminarium zewnętrzne, szkolenie wewnętrzne, coaching indywidualny, szkolenie w miejscu pracy itp.).
Narzędzie składa się z 4 list kontrolnych:
• Lista kontrolna 1: Wybór szkolenia uzupełniającego,
• Lista kontrolna 2: Rozmowa przygotowawcza dotycząca udziału w szkoleniu uzupełniającym,
• Lista kontrolna 3: Rozmowa po zakończeniu szkolenia
• Lista kontrolna 4: Plan działania

Instrument ten pomaga:
• wybrać odpowiednie szkolenie,
• przeprowadzić z pracownikami ustrukturyzowaną rozmowę przygotowawczą na temat celów i treści szkolenia
• konkretnie określić warunki ramowe (koszty, komunikacja, możliwe problemy itp.)
• przeprowadzić rozmowę ewaluacyjną po zakończeniu kursu (czego się nauczono, jak przekazano wiedzę, krytyka, itp.)


Grupa docelowa

Kadra kierownicza, właściciele i dyrektorzy zarządzający, pracownicy

Czas trwania

90 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy