EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Обезбедување напредок во знаењето -Примена на новото знаење во секојдневниот работен живот

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Континуираната обука е важна за вработените и менаџерите да бидат во тек и да се стекнат со нови вештини. Особено на семинари и работилници, потребно е да се направи подготовка на посетите на семинарите и да се пренеси и примени наученото во секојдневната работа. Целата компанија или одредени сектори и нивните вработени можат да имаат корист доколку некој од вработените научи нешто ново.

Придобика од алатката

Со користење на достапната алатка, вработените се поддржани во спроведување на тоа што го научиле во мерките за понатамошна обука на работното место. Преку вреднување и поддршка во спроведување на наученото, вработените се мотивирани да извлечат најголема можна корист од мерките за понатамошна обука.
Овој инструментот помага во:
- избор на вистинската обука
- да има структурирана подготвителна дискусија со вработените за целите и содржината на обуката
- дефинирање на рамковните конкретни услови (трошоци, комуникација, прекини, итн.)
- да има разговор за повратни информации по завршување на курсот (што е научено, како е пренесено знаењето, критика итн.)

Како да се користи алатката

Алатката: „Обезбедување успех во учењето“ се користи пред и по мерките за понатамошна обука во компанијата (на пр. надворешен семинар, интерна обука, индивидуален тренинг, обука на работното место итн.)
Алатката се состои од 4 Списоци за проверка:
- Список за проверка 1: Избор на дополнителна мерка за обука
- Список за проверка 2: Подготвително интервју за учество во дополнителна мерка за обука
- Список за проверка 3: Повратно интервју по учество во дополнителна мерка за обука
- Список за проверка 4: Акционен план

Овој инструмент помага во:
- да ја одберете вистинската обука
- да има структурирана подготвителна дискусија со вработените за целите и содржината на обуката
- да се дефинираат рамковните конкретни услови (трошоци, комуникација, прекини, итн.)
- да има повратна информација по завршувањето на курсот (што е научено, како е научено, критика итн.)

Целна група

Извршни директори, сопственици и управни директори, Вработени

Времетраење

90 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери