EN | DE | ES | IT | MK | PL

NOWOŚCI


[Wstecz]

AKKUEurope: Regulacja zdolności do pracy w małych i mikroprzedsiębiorstwach UE za pomocą narzędzi multimedialnych

0021-00-05
Oficjalnie rozpoczęty w listopadzie 2020 roku, AKKUEurope jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.
MŚP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie konkurować z usługami oferowanymi przez średnie przedsiębiorstwa i duże firmy pod różnymi względami (np. bezpieczeństwo zatrudnienia, poziom płac, możliwości awansu). MŚP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zatrudnienia swoich obecnych pracowników.
Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi, odpowiedniego dla zaplanowanej w projekcie grupy docelowej, i bazując na istniejących instrumentach. Działanie te mają być realizowane wspólnie przez właścicieli i pracowników wybranych firm z sektora MŚP. Do tej pory, dzięki cennemu wkładowi hiszpańskiego partnera Internet Web Solution (IWS) partnerzy zakończyli bardzo ważne zadanie, jakim jest testowanie i walidacja Platformy Zasobów Edukacyjnych Online (OER). Platforma OER jest w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników (nie wymaga logowania i uwierzytelniania) i oferuje content w wielu językach (angielski, niemiecki, włoski, macedoński, polski i hiszpański), tak aby zwiększyć wpływ i widoczność jej treści.
Przez najbliższe dwa lata na platformie będą zamieszczane wszelkie informacje na temat projektów, rezultaty prac partnerstwa oraz istotne informacje dotyczące tematu wykonalności w Europie.

Każda sekcja platformy jest cyfrowym "repozytorium" szeregu źródeł i zasobów, które partnerzy będą rozwijać i wdrażać w ciągu następnych dwóch lat.
Szczególnie istotna będzie ANALIZA istniejących narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie oraz poniższy ZESTAW NARZĘDZI - dwa bardzo strategiczne rezultaty projektu.
Analiza istniejących narzędzi opiera się na dwóch głównych kryteriach:
• Jaki wymiar organizacyjny jest uwzględniany przez te narzędzia?
o Zdrowie i wydajność
o Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje)
o Wartości, postawy, motywacja
o Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo
• Jaki jest ich oczekiwany wpływ?
o Zwiększenie świadomości na ten temat
o Analiza i ocena aktualnego stanu dynamiki zdolności do pracy
o Wdrożenie nowych modeli wykonalności
Na podstawie katalogu kryteriów, eksperckie konsorcjum projektu wybierze co najmniej 30 instrumentów do zestawu narzędzi, które będą mogły być wykorzystane w całej Europie. Wybrane instrumenty zostaną dostosowane do potrzeb mikro i MŚP z obopólną korzyścią dla pracodawców i pracowników.
Niezwykle ważna dla celów upowszechniania i widoczności jest sekcja ASSOCIATES: interesariusze z dziedziny przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej, doradztwa biznesowego, itp. będą mogli dołączyć do społeczności praktyków AKKUEurope, będąc na bieżąco z wynikami projektu.


Partnerzy