EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Zapobieganie ryzyku zawodowemu

Feedback

See tool

General info
Description

Narzędzie jest przydatne dla młodych pracowników, aby byli świadomi ryzyka zawodowego, które może wystąpić w miejscu pracy i wiedzieli, jak mu zapobiegać. Środowisko pracy może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników przez przedmioty takie jak: drabiny, schody, komputery lub inny sprzęt informatyczny. W takich przypadkach postawa pracownika ma fundamentalne znaczenie, ponieważ w celu zapobiegania ryzyku powinien on zawsze prawidłowo korzystać ze sprzętu i narzędzi pracy oraz informować przełożonego w przypadku wystąpienia ryzyka. Dzięki poniższym wskazówkom młodzi pracownicy i ich przełożeni otrzymają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych w miejscu pracy, które mogą zastosować, aby uniknąć ryzyka i zagrożeń oraz zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy.

Korzyści

Dzięki wskazówkom zawartym w narzędziu, dotyczącym ryzyka zawodowego i zapobiegania mu, przełożeni i młodzi pracownicy zdobędą informacje i poznają odpowiednie wytyczne, aby sprawdzić, czy miejsca pracy spełniają wymagania. Do tego celu przygotowany został formularz wyposażony w pola w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym. Pole zielone oznacza, że wszystko jest w porządku, a wymagania są spełnione, pole niebieskie, wskazuje, że należy coś dodać/zmienić; z kolei czerwone wskazuje, że należy podjąć konieczne środki i wdrożyć konkretne zmiany w celu spełnienia wytycznych.

Sposób korzystania z narzędzia

Narzędzie jest podzielone na 5 obszarów:
1. Ryzyko w zarządzaniu młodymi talentami.
2. Ryzyko w biurze.
3. Ryzyko i prewencja.
4. Higiena postawy ciała
5. Działania w miejscu pracy
W pierwszej kolejności kierownicy przedsiębiorstw zapoznają się z wytycznymi i zaznaczają pola w kolorze zielonym, niebieskim lub czerwonym, w zależności od działań podjętych w ich przedsiębiorstwie. W ten sposób będą w stanie określić, które wytyczne są już stosowane, które powinny zostać poddane niewielkim zmianom, a które wymagają radykalnej zmiany. Pozwoli im to szybko i wyraźnie określić, co należy zrobić, i będą mogli przygotować listę rzeczy do zrobienia, aby określić środki, które będą musieli wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto, kierownicy powinni również przekazać wytyczne pracownikom, aby mogli oni wziąć je pod uwagę i zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza i młodzi pracownicy

Czas trwania

30 minut

 Dodatkowy materiał szkoleniowy

Partnerzy