EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Превенција на работни ризици

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Оваа алатка е корисна за младите вработени да бидат свесни за работните ризици кои можат да се појават на работното место и да знаат како да ги спречат. Работната средина може да предизвика опасности по безбедност на работниците, преку скали, компјутери или друга ИТ опрема. Во овие случаи, ставот на работникот е фундаментален, всушност, за да се спречат ризиците, тој или таа треба секогаш правилно да ја користи опремата и работните алатки и да го информира претпоставениот доколку има ризици. Со следните упатства, младите работници и нивните менаџери ќе добијат препораки во врска со безбедноста во канцеларијата, превентивните мерки што можат да ги следат за да се избегнат ризици и опасности и да се обезбедат соодветни работни аранжмани за работникот.

Придобика од алатката

Благодарение на упатствата што ги нуди оваа алатка за професионалните ризици и нивна превенција, менаџерите и младите работници ќе имаат информации и референца за проверка на нивната усогласеност со барањата. За да го направат ова повизуелно и полесно, тие можат да ги штиклираат полињата во зелена, сина и црвена боја. Првото, зеленото, им помага да покажат дека сè е точно и дека веќе го исполнуваат барањето; второто, синото, означува дека нешто треба да се додаде/промени; црвениот дел, од друга страна, треба да се штиклира за да се означи дека треба да се преземат нови мерки и да се спроведат конкретни промени за да се усогласи со упатството.

Како да се користи алатката

Следниве упатства се распоредени во 4 области:
1. Ризици во управувањето со млади таленти.
2. Ризици во канцеларијата.
3. Ризици и превенција.
4. Постурална хигиена.
5. Мерки на работното место.
Првиот чекор е менаџерите на компаниите да ги прочитаат упатствата и да го штиклираат полето со зелена, сина или црвена боја, во зависност од мерките што ги преземаат во нивната компанија. На овој начин тие ќе можат да идентификуваат кои насоки се веќе поставени, кои треба да претрпат мали промени и кои треба радикално да се променат. Ова ќе им овозможи брзо и видливо да идентификуваат што треба да се направи и ќе можат да направат „список за работа“ за да ги идентификуваат мерките што ќе треба да ги спроведат за да се обезбеди безбедност на работното место. Дополнително, менаџерите треба да им ги дадат насоките на вработените, за да можат да ги забележат и да се грижат за себе.

Целна група

Менаџери и млади работници

Времетраење

30 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери