EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Проценка на моторните и сензорните вештини на вработениот и достапноста на работното место.

Повратни информации

General info

PPT
Module: Проценка на моторните и сензорните вештини на вработениот и достапноста на работното место.
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивка од алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Проценка на моторните и сензорните вештини на вработениот и достапноста на работното место

Проценети областиClick to read  
Проценка на моторните вештиниClick to read  
Табела со одлуки за оценување на моторни вештиниClick to read  
Видот на неопходна поддршка Click to read  
Проценка на мобилноста и пристапотClick to read  
Табела со одлуки за проценка на мобилноста и пристапот Click to read  
Видот на неопходна поддршка Click to read  
Проценка на перцептивните вештиниClick to read  
Табела со одлуки за оценување на перцептивните вештиниClick to read  
Видот на неопходна поддршка Click to read  
План за акцијаClick to read  
Опис на целта

Алатката е мерка дизајнирана да ја процени работната способност на поединецот, како за луѓето кои навистина работат, така и за оние кои планираат да се вратат на работа. Тоа може да се користи од страна на членовите на тимот за човечки ресурси за да се идентификуваат посебните потреби на потенцијалниот вработен или да се поддржи донесувањето одлуки во однос на прилагодувањата на работното место.

Придобика од алатката

Алатката обезбедува рана идентификација на специфичните потреби на работникот пред вработувањето и проверка на способностите на работникот да управува со барањата на работното место, што ќе има корист подобро усогласување со позицијата. За веќе ангажираните вработени, тоа резултира со подобра продуктивност доколку идентификуваните слабости соодветно се решат со поддршката на работодавачот и прилагодувањата на опремата. Исто така, може да спречи предвремено излегување од работа поради моторно или перцептивно оштетување.

Како да се користи алатката

Алатката се состои од три стебла на одлуки кои ги покриваат моторните вештини, мобилноста и пристапот на работното место и перцептивните вештини. По решавањето на стеблото на одлуки и одговарањето на прашања, можно е да се идентификува независноста на работникот во одредена област на скала од седум точки (1 – постојана поддршка, 7 – независност без измена) и да се идентификуваат можните прилагодувања на работното место или набавка на специфична опрема.

Целна група

Менаџери на мали, средни и големи организации, членови на тимот за човечки ресурси

Времетраење

15 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери