EN | DE | ES | IT | MK | PL
  методологија
  Toolbox Book
Podcast
Ep1 - Workability

Youtube Video
Ep2 - Toolbox Examples

Youtube Video

Анализа


Во оваа анализа се фокусираме на барање соодветни инструменти насочени кон одржување на работната способност и во оваа смисла првиот чекор е дефинирање на поимот работна способност.Според Ilmarinen и Tempel (2002), Работоспособноста е „способност за работа (...) дефинирана како збир на фактори кои му овозможуваат на лицето во одредена ситуација успешно да заврши задача за да управува со нештото“. Ова вклучува физичка и емоционална виталност (физичко, психолошко, духовно и ментално здравје). Како, перформанси, мотивација и сл. Интеракција со условите за работа. Oсноваза избор и класификацијатана компонентите на алатките ќе биде моделот од куќата на работоспособност.4-те ката од куќата ја сочинуваат првата груба класификација:

- Здравје и перформанси
- Знаење, техничка способност (вештини)
- Вредности, ставови, мотивација
- Работно опкружување, организација на работа, лидерство


Многу од мапираните инструменти ќе служат за подигнување на свеста и пристапување кон одредена тема, некои вклучуваат длабинска анализа, а други алатки ќе претставуваат конкретни алатки за имплементација.
Инструментите можат да се класифицираат на следниов начин:

- Алатки за свесност
- Аналитички алатки
- Алатки за имплементација

Алатките треба да содржат инструменти за сите три горенаведени нивоа на специјализација со цел да им се даде на компаниите можност да се справат со различни прашања и со различни цели на работната способност.

Партнери