General information
Tool:

Проценка на здравствената состојба на вработените и способноста за работа

Kind of tool:
Questionnaire 
Target group:
Менаџери на мали, средни и големи организации, членови на тимот за човечки ресурси 
Duration in minutes:
30 мин 
Description of the tool:
Целта е да се идентификуваат вработените со зголемен ризик од долгорочна неспособност и вработените на кои им е потребна итна терапевтска помош. Исто така, ги идентификува и изолира познатите фактори на ризик поврзани со ставовите, социјалните околности и здравјето на поединецот за да се откријат познати бариери за работа. Се користи и за да се добие преглед на она што поединецот мисли дека е потребно за да се подобри неговата/нејзината работна способност.  
Benefit of the tool:
Алатката им користи на работодавците на следниве начини: рана идентификација на вработените кои можат да страдаат од здравствени проблеми поради работните услови или други фактори. Тоа осигурува дека компанијата задржува квалификуван персонал и ги поштедува дополнителните трошоци за регрутирање и обука на нови вработени. Спречува долгорочни боледувања на вработените. Додека кај вработените тоа резултира со чувство на сигурност и грижа за нив од страна на работодавците. Исто така, им гарантира дека нивниот глас го слушаат претпоставените и нивните потреби не се занемаруваат.  
Duration:
30 мин 
How to use the tool:
Алатката се состои од 14 прашања (отворени и затворени). Прашалникот треба периодично да се пополнува особено од вработени кои покажуваат намалена ефикасност и влошен квалитет на работа. Деталната анализа на одговорите на работникот, спроведена од менаџер или член на тимот за човечки ресурси треба да ги означи проблемите што треба да се решат и областите што треба да се подобрат. 
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
CASE 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.