EN | DE | ES | IT | MK | PL

Słowniczek


zdolność do pracy

Termin "zdolność do pracy" obejmuje zarówno cechy indywidualne, takie jak zdrowie i kompetencje, jak i kwestie specyficzne dla danej firmy lub miejsca pracy, takie jak warunki pracy, sposób zarządzania i kultura organizacyjna. Termin ten określa zatem nie tylko indywidualne wymagania, jakie musi spełniać pracownik, aby sprostać wymaganiom pracy, ale także warunki pracy - oba aspekty są w równym stopniu objęte pojęciem zdolności do pracy. Zdolność do pracy oznacza zatem równowagę między wymaganiami pracy lub miejsca pracy z jednej strony a aspektami zdrowotnymi (jednostki), kompetencji (jednostki), warunków pracy (specyficznych dla przedsiębiorstwa) i kultury korporacyjnej (specyficznych dla przedsiębiorstwa) z drugiej strony. Quelle: Tool 0


Atrakcyjność pracodawcy

Atrakcyjność pracodawcy, czyli atrakcyjność organizacji z punktu widzenia pracownika. Zapewnia ona firmom korzyści w postaci możliwości zapewnienia sobie w dowolnym momencie na rynku pracy odpowiednich sił do pokrycia wakatów lub realizacji strategii rozwoju. https://pea.wolfgunther.de


Bezpieczeństwo

Chodzi tu o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy, np. kontrola i minimalizacja zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. Stanowi zatem integralną część bezpieczeństwa i higieny pracy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, która podejmuje działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i zagrożeniom dla zdrowia związanymi z pracą. https://de.wikipedia.org


Biuro

Biuro to miejsce pracy, w którym informacje są generowane, przetwarzane i oceniane, odbierane i przekazywane. Są to przede wszystkim działania związane z planowaniem, rozwojem, projektami, doradztwem, zarządzaniem, administracją lub komunikacją oraz zadaniami pomocniczymi. https://www.bfga.de.


Biznesplan

Biznesplan jest kompleksową i uporządkowaną prezentacją pomysłu na biznes i opisuje, w jaki sposób chcesz go zrealizować. Stanowi on mapę drogową dla rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej przyszłego rozwoju. https://gruenderplattform.de


Budowanie zespołu

Polega na doborze i łączeniu różnych osób oraz rozwijaniu w grupie umiejętności potrzebnych do osiągnięcia uzgodnionych celów. Chodzi więc fazę planowania składu zespołu. Dobrze przemyślany proces budowania zespołu powinien opierać się na członkach zespołu o różnych kwalifikacjach, aby można było poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami, dysponując niezbędną wiedzą. Kolejnym ważnym elementem, do którego należy dążyć przy budowaniu zespołu, jest dobra atmosfera pracy stworzona przez zebranych członków, co zwiększa wydajność zespołu. https://www.onpulson.de.


Burza mózgów

Burza mózgów to popularna technika grupowej pracy nad pomysłami, która opiera się na założeniu procesu spontanicznego, kreatywnego myślenia. Podstawowa idea treningu ludzkiego mózgu w celu wywołania "burzy pomysłów" i przelania ich na papier w sposób możliwie nieocenzurowany została po raz pierwszy sformułowana w 1939 roku przez amerykańskiego pisarza Alexa F. Osborn, a następnie rozwinięta przez teoretyka zarządzania Charlesa Hutchisona Clarka. Metoda burzy mózgów ma na celu szybkie zbieranie pomysłów bez procesu ich selekcji, na przykład poprzez proszenie uczestników, aby po prostu "wrzucali swoje pomysły do worka". W języku niemieckim można czasem spotkać się z terminami "sałata", "runda myślowa" i "burza mózgów". https://www.ionos.de


Kompetencje

Kompetencje to zdolność łączenia wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby zadania związane z pracą wykonywano samodzielnie zgodnie z wymaganiami, kierowano nimi samodzielnie i stosownie do sytuacji. Osoby kompetentne charakteryzują się tym, że w oparciu o wiedzę, umiejętności i zdolności również w sytuacjach nowych, otwartych, trudnych do opanowania i dynamicznych potrafią działać w sposób samoorganizujący się i zorientowany na osiągnięcie celu. https://www.kodekonzept.com


Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odnosi się do wszystkich dominujących wartości, norm i postaw, które determinują decyzje, działania i zachowania w firmie. Wpływa ona na sposób funkcjonowania firmy, budowania struktur oraz komunikowania się i współpracy między członkami organizacji. Na kulturę organizacyjną składają się nabyte przez lata zachowania, niepisane zasady, postawy i maniery. Wpływają one na codzienne życie biznesowe częściowo świadomie, a częściowo nieświadomie. Organizacja funkcjonuje prawie jak społeczeństwo na małą skalę. Kultura organizacyjna obejmuje przyjęte i stosowane na co dzień zasady społeczne. Kształtuje ona zarówno poczucie przynależności do społeczeństwa, jak i sposób postrzegania firmy na zewnątrz. https://www.clevis.de


Lista kontrolna

Pisemne wyliczenie wyróżników, które w sposób wyczerpujący opisują dany obiekt. Listy kontrolne mają na celu zapobieganie zapominaniu, przypadkowemu lub celowemu pomijaniu aspektów częściowych. Listy nie stawiają wysokich wymagań użytkownikowi i dlatego są często stosowane w praktyce, np. w badaniach materiałowych lub w pracach projektowych. https://www.finanzen.net


Mindfulness

Mindfulness to świadome postrzeganie i doświadczanie bieżącej chwili i wszystkiego, co się z nią wiąże: myśli, emocji, wrażeń zmysłowych, procesów fizycznych i wszystkiego - dosłownie wszystkiego, co dzieje się wokół nas i trafia do naszej percepcji. Ważna kwestia: Podczas doświadczenia mindfulness nie dokonuje się oceny. Istnieje jedynie możliwość dostrzegania różnych rzeczy, bez kategoryzowania, klasyfikowania czy oceniania według poziomu dobra i zła. https://karrierebibel.de


Motywacja

Motywacja to wewnętrzny napęd, który pozwala ludziom z zaangażowaniem podjąć się jakiegoś zadania, a w najlepszym przypadku dążyć do jego realizacji aż do osiągnięcia celu. Motywacja pojawia się, gdy zbierze się kilka czynników - ważne są na przykład podstawowe zainteresowanie zadaniem, perspektywa poczucia osiągnięcia celu oraz pozytywny klimat, który zachęca ludzi do dążenia do celu, nawet jeśli pojawiają się przeszkody i trudności. https://definition-online.de


MSP

Termin MSP obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Federalny Urząd Statystyczny definiuje MŚP według klas wielkości obrotu i zatrudnienia w oparciu o zalecenie Komisji Europejskiej (2003/361/WE). Rozmiar Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Mikroprzedsiębiorstwo do 9 i do 2 milionów euro Małe przedsiębiorstwo1 do 49 i do 10 milionów euro Średnie przedsiębiorstwo2 do 249 i do 50 milionów euro Duże przedsiębiorstwo ponad 250 lub ponad 50 milionów euro 1 ale nie mikroprzedsiębiorstwo 2 ale nie małe lub mikroprzedsiębiorstwo https://www.destatis.de


Onboarding

Onboarding (z amerykańskiego onboarding, skrót od taking on board, dosłownie "przyjęcie na pokład") to termin z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Odnosi się do zatrudniania (lub rekrutacji) i przyjmowania nowych pracowników przez firmę, a przede wszystkim do wszystkich działań, które sprzyjają integracji. Jego przeciwieństwem jest offboarding. https://de.wikipedia.org


Ocena pracownicza

Ocena pracownicza jest podstawowym i niezwykle ważnym instrumentem zarządzania personelem. W praktyce termin ocena pracownicza ma często różne znaczenia. Z jednej strony, ocena pracownicza obejmuje wszystkie rozmowy, które odbywają się w regularnych, ale także nieregularnych odstępach czasu, pomiędzy przełożonym a pracownikiem, o treści związanej ze zdarzeniem. Z drugiej strony, w niektórych firmach pod pojęciem oceny pracowniczej rozumie się jedynie ocenę roczną. Jeśli ocena pracownika odbywa się w formie papierowej, to często opiera się na formularzach i wytycznych kadrowych, które są następnie wykorzystywane także do opracowania struktury i przebiegu rozmowy. https://www.hrtool24.de


Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego, będąca centralnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmuje systematyczną ocenę zagrożeń i obciążeń związanych z pracą dla pracowników. Stanowi ona zatem zasadniczą podstawę do opracowania ukierunkowanych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. https://www.bfga.de.


Produktywność

Produktywność jest miarą wydajności czynników produkcji - pracy i kapitału. Ogólnie rzecz biorąc, produktywność oznacza stosunek wielkości produkcji (output) do nakładów czynników produkcji (input). W zależności od tego, który czynnik produkcji jest brany pod uwagę, uzyskuje się albo produktywność pracy, albo produktywność kapitału, albo całkowitą produktywność czynników produkcji pracy i kapitału. W długim okresie wydajność kapitału spadła, a wydajność pracy gwałtownie wzrosła. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że w miejscu pracy pracownicy pracują z coraz wydajniejszymi maszynami. https://www.wirtschaftundschule.de


Przedsiębiorstwo

Firma lub przedsiębiorstwo to gospodarcze zrzeszenie osób, które nadają sobie formę prawną i wytwarzają produkty lub usługi z zasobów w celu osiągnięcia obrotu i zysku. Spółki i firmy mogą składać się z jednej osoby, ale mogą też przybierać rozmiary globalne. W większości przypadków rozróżnia się jednak pomiędzy samozatrudnionymi i freelancerami a prawdziwymi firmami, które mają strukturę i procesy przedsiębiorstwa oraz zatrudniają kilka osób. https://definition-online.de


Przedsiębiorczość

Termin przedsiębiorczość - także duch przedsiębiorczości, przedsiębiorczość, środowisko start-upowe lub kultura start-upowa - dotyczy jako subdyscyplina ekonomiczna procesu zakładania lub tworzenia nowych organizacji jako reakcji na zidentyfikowane możliwości oraz jako wyraz osobowości założycieli, którzy ponoszą osobiste ryzyko kapitałowe. Przedsiębiorca był terminem oznaczającym przywódcę wojskowego w języku francuskim od XVI wieku. I tak, w XVIII wieku B. F. de Belister po raz pierwszy nazwał przedsiębiorcą osobę, która sprzedaje towary po zakontraktowanej cenie i stara się kupić je jak najtaniej (tzw. arbitraż, np. w odróżnieniu od późniejszych definicji działalność pozbawiona ryzyka). W języku niemieckim termin "przedsiębiorczość" odnosi się także do ogółu przedsiębiorców w danym kraju lub do społecznej klasy przedsiębiorców (np. "przedsiębiorczość austriacka"), przy czym rozróżnienie między małymi przedsiębiorczorcami a większymi jest zatarte. Aby określić cechy innowacyjnych, osobiście ponoszących ryzyko założycieli, w języku niemieckim używa się dziś zwykle terminu przedsiębiorca. Z drugiej strony, założyciel bez innowacyjnych pomysłów na biznes, bez własnych pracowników i bez potencjału wzrostu jest często określany jako start-up, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy. Start-up to wczesna i tymczasowa faza rozwoju innowacyjnej firmy, która ma prezentować skalowalny model biznesowy, np. w celu zwiększenia skali rozwoju. https://de.wikipedia.org


Praca zdalna

Praca mobilna lub zdalna jest formą pracy, która jest niezależna od lokalizacji. Pracownicy, którzy pracują zdalnie, nie mają stałego miejsca pracy - ani w biurze, ani w domu. Wykonują swoje obowiązki bez uprzednio ustalonego miejsca pracy. Równie dobrze mogą więc pracować w kawiarni, w przestrzeni co-workingowej lub w parku. https://www.personio.de


Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to proces pomyślnego wykonania zadania, dla którego nie zostało wcześniej stworzone rozwiązanie. https://www.projektmagazin.de


Spotkanie

Spotkanie, nazywane też konferencją, to spotkanie dwóch lub więcej osób w określonym celu. Spotkania są zwoływane z różnych powodów, takich jak planowanie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja czy wymiana informacji. Spotkania mogą mieć charakter nieformalny, np. gdy kilka osób spotyka się, aby wymienić się pomysłami, lub formalny, gdy przestrzegane są dokładne procedury. Spotkania formalne są prowadzone przez przewodniczącego i odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad, a sprawozdania są zapisywane w protokole. Niektóre spotkania, takie jak zebrania zarządu i doroczne walne zgromadzenia, podlegają wymogom prawnym i odbywają się regularnie. https://www.onpulson.de


Spotkania robocze

Podczas spotkania roboczego kilka osób pracuje nad danym tematem lub problemem. https://www.verben.de


Stres

Za zjawiskiem stresu kryje się początkowo nieszkodliwy, ale ważny mechanizm, który uruchamia mózg i który przygotowuje organizm na zagrożenie. Przystosowuje on ciało do walki lub ucieczki. To, co kiedyś było niezbędne do przetrwania, teraz przynosi korzyści w trudnych sytuacjach. Stresująca sytuacja powoduje, że w krótkim czasie we krwi wzrasta poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina. Gdy taka sytuacja się skończy, napięcie i podniecenie ustępują. Następują fazy regeneracji i równowagi. Chociaż reakcje stresowe obciążają organizm tylko na krótki czas, w rezultacie wzrasta koncentracja uwagi. Zmysły są wyostrzone i możliwe jest osiągnięcie najwyższej wydajności. Reakcja stresowa nie tylko zwiększa wydajność, ale także uwalnia hormony szczęścia i wzmacnia wiarę w siebie. W takich sytuacjach stres jest postrzegany jako wzmocnienie. Dlatego często mówi się o eustresie, czyli stresie pozytywnym. Przeciwieństwem eustresu jest dystres, czyli stres negatywny. Jest on długotrwały i chroniczny, przez co ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. W przypadku ciągłego stresu organizm pozostaje w stanie gotowości - lub innymi słowy - w trybie ucieczki. W rezultacie stężenie hormonów stresu we krwi i ciśnienie krwi pozostają wysokie i nie osiągają już normalnego poziomu. https://www.aok.de


Styl przywództwa

Style przywództwa odnoszą się do zachowania kadry kierowniczej wobec pracowników na stanowiskach podległych. Styl przywództwa wiele mówi o kulturze korporacyjnej i wizerunku ludzi w firmie. W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników, dobrze zarządzani pracownicy są ważnym aktywem firmy. Dlatego coraz więcej firm stara się zatrzymać pracowników, oferując im elastyczne godziny pracy, dodatkowe świadczenia, możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym itp. https://prescreen.io


System “świateł drogowych” (Traffic light sy&

System “świateł drogowych” służy do łatwej i szybkiej klasyfikacji odpowiedzi. Użytkownicy narzędzia są proszeni o zaznaczenie zgodnie z systemem sygnalizacji świetlnej, które stwierdzenia dotyczą firmy (kolor zielony), które częściowo dotyczą firmy (kolor niebieski), a które nie są prawdziwe (kolor czerwony). W ten sposób od razu widać, gdzie w przedsiębiorstwie istnieje potrzeba podjęcia działań mających na celu ulepszenie zdolności do pracy. Quelle: Tool 5 b


Samoocena

Samoocena to umiejętność realistycznej oceny samego siebie - istotnych cech charakteru, mocnych i słabych stron, kluczowych kwalifikacji i kompetencji. Przeciwieństwem samooceny jest ocena zewnętrzna, dokonywana przez osoby trzecie - nauczycieli, egzaminatorów, przełożonych. https://karrierebibel.de


Wiedza

Wiedza to termin oznaczający informacje zebrane w wyniku zbieranych doświadczeń. Wiedza powstaje w wyniku interakcji ze światem, jest uporządkowana i przechowywana w umysłach wszystkich ludzi. W obszarze organizacyjnym jest ona również przechowywana w umysłach pracowników, na papierze i w systemach elektronicznych. Można wyróżnić dwie formy wiedzy: 1. Wiedza ukryta, która jest nieświadomie obecna w umyśle danej osoby, ale nie musi być wyrażona słowami. 2. Wiedza jawna, którą można dzielić się z innymi i którą można zapisać w pisemnych dokumentach i procedurach. https://www.onpulson.de


Wskaźnik zdolności do pracy

Wskaźnik zdolności do pracy (Work Ability Index - WAI) służy do oceny indywidualnej zdolności danej osoby do wykonywania określonej pracy. Instrument ten uwzględnia przede wszystkim subiektywną ocenę osoby dla której jest obliczana wartość. Wynik pokazuje, jak pilne są działania w takich obszarach, jak zdrowie jednostki, kompetencje/wiedza pracownika, środowisko pracy oraz przywództwo/zarządzanie. WAI został opracowany w latach 80. przez interdyscyplinarny zespół lekarzy medycyny pracy, psychologów i naukowców zajmujących się sportem w fińskim Instytucie Zdrowia Zawodowego, a obecnie został przetłumaczony na około dwadzieścia pięć języków. Jest on stosowany na całym świecie (w Europie, Australii, Ameryce Północnej i Południowej) zarówno w działaniach na rzecz higieny pracy, jak i w projektach badawczych. https://de.wikipedia.org.


Wskaźnik zdolności do pracy

Wskaźnik zdolności do pracy (Work Ability Index - WAI) służy do oceny indywidualnej zdolności danej osoby do wykonywania określonej pracy. Instrument ten uwzględnia przede wszystkim subiektywną ocenę osoby dla której jest obliczana wartość. Wynik pokazuje, jak pilne są działania w takich obszarach, jak zdrowie jednostki, kompetencje/wiedza pracownika, środowisko pracy oraz przywództwo/zarządzanie. WAI został opracowany w latach 80. przez interdyscyplinarny zespół lekarzy medycyny pracy, psychologów i naukowców zajmujących się sportem w fińskim Instytucie Zdrowia Zawodowego, a obecnie został przetłumaczony na około dwadzieścia pięć języków. Jest on stosowany na całym świecie (w Europie, Australii, Ameryce Północnej i Południowej) zarówno w działaniach na rzecz higieny pracy, jak i w projektach badawczych. https://de.wikipedia.org.


Zdrowe środowisko pracy

To nie miejsca pracy są zdrowe (lub niezdrowe), ale to ludzie w miejscach pracy są zdrowi (lub nie). Z tego powodu pracownicy powinni brać aktywny udział w tworzeniu swojego miejsca pracy i doradzać w tym procesie. W tym sensie miejsce pracy obejmuje nie tylko wyposażenie techniczne, ale całe psychospołeczne środowisko pracy - od krzesła biurowego, przez czynności i kontekst współpracy, po równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. https://www.uni-kassel.de


Zespół

(Tymczasowa i zamknięta) grupa osób, które mają wspólną tożsamość, dążą do wspólnego celu przez określony czas i czynią to na własną odpowiedzialność, za obopólną zgodą i z własnej woli. https://new-institut.com


Zapobieganie ryzyku zawodowemu

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w kontekście zapobiegania ryzyku zawodowemu określenie "zagrożenie" oznacza wszelkie źródła wypadków przy pracy lub uszczerbku na zdrowiu związanego z pracą. Chodzi tu o oddziaływanie szkodliwych substancji, energii i stresu, które wywierają szkodliwy wpływ na pracownika w środowisku pracy. Zagrożenia te są spowodowane różnymi przyczynami. Niemiecki Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wymienia: braki w projekcie miejsca pracy dotyczące miejsca pracy, stanowiska pracy, sprzętu roboczego (maszyn, narzędzi), materiałów roboczych (materiałów), wpływów fizycznych, chemicznych i biologicznych, wady środków ochrony indywidualnej wynikające z doboru, użytkowania lub uszkodzenia, braki w organizacji pracy oraz braki w kwalifikacjach i kompetencjach pracownika. https://de.wikipedia.org


Zarządzanie

Zarządzanie to wykorzystanie własnych umiejętności do identyfikacji i osiągania celów organizacji przy użyciu odpowiednich zasobów. Zarządzanie obejmuje również rozpoznawanie tego, co należy zrobić, organizowanie zasobów oraz pomaganie pracownikom w wykonywaniu wymaganych zadań. https://www.onpulson.de


Zarządzanie zdolnościami

Termin ten odnosi się do wewnętrznie i zewnętrznie ukierunkowanych strategii, metod i środków, za pomocą których firma zapewnia obsadzenie odpowiednimi pracownikami kluczowych stanowisk, krytycznych dla jej sukcesu: zorientowane na cel działania mające na celu odkrywanie, przyciąganie, rozwijanie, promowanie, optymalne umiejscawianie i zatrzymywanie w firmie osób z określonymi zdolnościami. https://wirtschaftslexikon.gabler.de


Partnerzy