EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Осветлување на работно место

Повратни информации

General info

PPT
Module: Осветлување на работно место
Unit 1: Генерални информации

Опис на целта Click to read  
Целна групаClick to read  
Придобивка од алатката Click to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Осветлување на работно место

ВоведClick to read  
Водич за осветлувањеClick to read  
Опис на целта

Оваа алатка им овозможува на микро-претпријатијата, малите бизниси и потенцијалните претприемачи да разберат како треба да се условуваат инсталациите за осветлување на работните места, така што тие ќе овозможат правилна работа на работниците без да им наштети на нивното визуелно здравје. Овие типови на аспекти понекогаш се занемаруваат, бидејќи често се бара специфично знаење. Овој документ нуди водич и прашалници за разбирање и прилагодување на условите на осветлување за да се постигне работен простор прилагоден на потребите на вашите работници.

Придобика од алатката

Благодарение на понудениот водич и прашалниците, оваа алатка овозможува да се разберат потребите за осветлување на работното место, како и упатства и тестови за да се направат соодветни корекции и да се проценат барањата и потребите на работниците. Мора да бидеме свесни за важноста на доброто осветлување, бидејќи факторите како што се перформансите, ефективноста и здравјето на вработените можат да бидат засегнати. Оттука и потребата за оваа алатка.

Како да се користи алатката

Следнaта форма е распоредена на 4 секции.
1. Водич за осветлување.
2. Прашалник за осветлување наменет за Претприемачот.
3. Прашалник за осветлување наменет за Работниците.
4. Акционен План.
Мора внимателно да ги прочитате понудените објаснувања и водичот, а потоа да го пополните прашалникот, кој ќе ги покаже предностите и недостатоците на нашето работно место. Потоа, треба да им го доставите на вработените конкретниот прашалник за нив и да ги оцените потребите за спроведување на корекции.

Целна група

Вработени и Менаџери на мали и микро претпријатија, претприемачи

Времетраење

30-40 ми

 Материјал поврзан со обуката

Партнери