EN | DE | ES | IT | MK | PL

Ocena zarządzania pracownikami


1. Pianificazione del personaleDotyczy
(brak potrzeby działania)
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
1.1 WYMAGANIA KADROWE I PLAN KADROWY
Znam swoich pracowników i wiem, co potrafią. Określam nasze (obecne i przyszłe) potrzeby kadrowe w zależności od rynku i naszej strategii oraz dokonuję odpowiednich planów kadrowych.
(Na przykład: Wprowadź aktualne dane pracowników, w tym wiek, kwalifikacje, funkcję itp. zaplanuj przyszłe wymagania kadrowe (jakie kwalifikacje będą wymagane w przyszłości? Ilu pracowników jest potrzebnych do przyszłych zadań?), zdefiniuj sposoby planowania kadrowego i przedyskutować je z pracownikami)

1.2 ZACHOWANIE WAŻNEJ WIEDZY W FIRMIE
Dbam o to, aby istniejąca wiedza została zachowana nawet w przypadku zmiany lub niepowodzenia poszczególnych osób w przedsiębiorstwie.
(Na przykład: dokumentuję, którzy pracownicy posiadają ważną wiedzę, dokumentuję i aktualizuję wiedzę o procesach operacyjnych (np. wprowadzając instrukcje obsługi i eksploatacji itp. przepisy dot. zastępstw)

1.3 PLANOWANIE REINTEGRACJI
W przypadku dłuższych nieobecności pracowników (np. urlop wychowawczy, choroba), pozostaję z nimi w kontakcie. Wspólnie z pracownikami, których to dotyczy, dbam o to, jak może przebiegać reintegracja po powrocie do pracy.
(Na przykład: rozmowy przed i w trakcie nieobecności, informowanie o wszystkich wydarzeniach w przedsiębiorstwie w międzyczasie, wczesny kontakt w celu ponownego przyjęcia, wspólne planowanie działań na rzecz reintegracji, przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących reintegracji w przedsiębiorstwie)
2. Rozwój pracownikówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
2.1 OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU Z KAŻDYM PRACOWNIKIEM
Raz w roku rozmawiam z każdym pracownikiem o jego perspektywach w firmie. Uzgadniam z każdym pracownikiem konkretne kroki rozwojowe.
(Na przykład: pytam o zadowolenie, osobiste oczekiwania i cele pracownika, udzielam informacji zwrotnej na temat wydajności i zachowania pracownika, wyjaśniam sprawy osobiste)

2.2 DOKSZTAŁCANIE I JAKOŚĆ KWALIFIKACJI
Zajmuję się realizacją dokształcania. Wspólnie z pracownikami sprawdzam jakość i korzyści płynące z dokształcania.
(Na przykład: organizacja i finansowanie doskonalenia zawodowego, badanie i omawianie korzyści z doskonalenia zawodowego, uruchamianie procesów uczenia się i ich promowanie w przedsiębiorstwie, np. poprzez wymianę koleżeńską)

2.3 WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI STARSZYCH PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW
Wraz ze starszymi pracownikami zastanawiam się, w jaki sposób możemy wykorzystać ich umiejętności w ostatniej fazie pracy lub po zakończeniu życia zawodowego.
(Na przykład: Bycie dostępnym jako mentor dla nowych i młodszych pracowników, wykonywanie instrukcji pracy, konsultant w zespołach roboczych, obserwacja rynku i obsługa klienta)
3. Rekrutacja pracownikówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
3.1 SZKOLENIA
Nasze przedsiębiorstwo prowadzi szkolenia, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników również w przyszłości.
(Na przykład: kontakty ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi, współpraca szkoleniowa z innymi firmami, reklama wśród młodych ludzi dotycząca perspektyw zawodowych w firmie i w zawodzie, przekwalifikowanie)

3.2 OTWARCIE SIĘ NA NOWE GRUPY DOCELOWE
Podczas rekrutacji personelu zastanawiam się, w jaki sposób możemy dotrzeć również do nowych grup docelowych.
(Na przykład: osoby zmieniające zawód, długotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby porzucające naukę, kobiety pracujące w zawodach tradycyjnie postrzeganych, jako męskie i odwrotnie, osoby starsze jako stażyści, imigranci).

3.3 RÓŻNE KANAŁY REKRUTACJI
Myślę o sposobach i kanałach, których możemy użyć, aby przyciągnąć pracowników.
(Na przykład: pracownicy rekrutują pracowników, portale społecznościowe i giełdy szkoleniowe w Internecie, prezentacja firmy w szkołach, wyższych szkołach zawodowych i uniwersytetach, rekrutacja zagranicznych wykwalifikowanych pracowników)
4. Działania motywujące pracownikówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
4.1 SPECJALNE MODELE CZASU PRACY
Oferuję moim pracownikom indywidualną organizację czasu pracy. Regulacje dotyczące czasu pracy są wyraźnie uzgodnione z pracownikami w formie pisemnej.
(Na przykład: raportowanie czasu pracy, godziny pracy oparte na zaufaniu, telepraca, niepełny wymiar godzin, modele czasu pracy dostosowane do etapu życia).

4.2 SPECJALNE FORMY WYNAGRODZENIA
W firmie istnieją specjalne formy wynagrodzenia za szczególne świadczenia i sytuacje życiowe. Kryteria przyznawania wynagrodzenia specjalnego są dobrze znane.
(Na przykład: udział w zyskach, wsparcie emerytalne, premie (za wyniki, lojalność, jubileusze), samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop)

4.3 NOWI PRACOWNICY
Dbam o to, aby nowi pracownicy byli szkoleni w sposób zorganizowany i w odpowiednim czasie otrzymywali wszystkie niezbędne narzędzia pracy i informacje.
(Na przykład: jasny opis zadań i procesów, mentor towarzyszący w pracy i wyjaśniający otwarte pytania, osobiste przedstawienie współpracowników, powitanie)
5. Dobra atmosfera w pracyDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
5.1 WYKORZYSTYWANIE MOCNYCH STRON - AKCEPTOWANIE GRANIC - KOMPENSOWANIE SŁABOŚCI
Wiem, że każdy z pracowników ma określone mocne i słabe strony, ograniczenia. Odpowiednio wykorzystuję umiejętności pracowników.
(Na przykład: co pracownicy lubią robić, którzy pracownicy pasują do jakich klientów i do jakiej funkcji)?

5.2 PROMOWANIE DUCHA PRACY ZESPOŁOWEJ
Dbam o to, aby w firmie panowała dobra atmosfera w zespole. Tworzę poszczególne zespoły w taki sposób, aby funkcjonowały one dobrze zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym - "chemia" musi być właściwa.
(Na przykład: regularne dyskusje w zespole, konflikty są rozwiązywane i wyjaśniane bezpośrednio, organizowane są działania społeczne - wspólne świętowanie, uprawianie sportu)

5.3 ZWRACAM UWAGĘ NA OSOBISTE WARUNKI ŻYCIA
Uwzględniam szczególną sytuację osobistą i warunki życiowe poszczególnych pracowników tak, aby wpływ otoczenia osobistego w jak najmniejszym stopniu wpływał na wyniki pracy.
(Należą do nich na przykład: godziny pracy, które pozwalają pracownikom na pewien stopień elastyczności, reintegracja po chorobie, w szczególnych przypadkach udzielanie pracownikom czasu wolnego w krótkim terminie (np. wizyta z dzieckiem u lekarza, opieka nad członkami rodziny).
6. Komunikacja wewnętrzna, jako zadanie kierownictwaDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
6.1 TECHNIKI DOBRYCH ROZMÓW
Jest dla mnie jasne, że w rozmowach mój rozmówca często nie rozumie tego samego, co ja. Znam techniki dla sukcesu dobrej komunikacji i potrafię je zastosować.
(Na przykład: przygotowanie się do rozmowy i w razie potrzeby wcześniejsze ułożenie słów kluczowych, jasny i jednoznaczny język, przykłady wyjaśniające wypowiedzi, zadawanie pytań, pozwolenie rozmówcy na wypowiedź)

6.2 TWORZENIE SZEROKIEGO WACHLARZA MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
Wspieram szeroki wachlarz możliwości dla pracowników w firmie, aby mogli wypowiadać się na tematy, które ich dotyczą.
(Na przykład: kąciki wypoczynkowe, kuchnia do kawy/herbaty, wspólne przerwy, drzwi otwarte, stolik dla stałych bywalców, "skrzynka na sugestie")

6.3 REGULARNA INFORMACJA
Regularnie informuję pracowników o ważnych wydarzeniach. Jestem do dyspozycji w przypadku pytań pracowników i szybko na nie odpowiadam.
(Na przykład: informacje o nowych produktach, projektach i klientach, informacje o rozwoju biznesu i strategii, informacje o zmianie zakresu obowiązków, nowi pracownicy)
7. Ukierunkowane wykorzystanie różnorodności pracownikówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
7.1 KORZYSTANIE Z RÓŻNORODNOŚCI
Wykorzystuję ludzi o różnych sytuacjach życiowych, jak również z różnych kontekstów społecznych i kulturowych na stanowiskach, na których mogą oni wnieść do firmy swoje szczególne doświadczenia i cechy.
(Na przykład: kobiety na stanowiskach kierowniczych, pracownicy z różnych środowisk społecznych i kulturowych, pracownicy z niepełnosprawnością, pracownicy o szczególnych umiejętnościach)

7.2 WYKORZYSTYWANIE MOCNYCH STRON STARSZYCH PRACOWNIKÓW
Znam specyficzne mocne strony starszych pracowników. Wspólnie z nimi zastanawiam się, jak najlepiej wykorzystać te mocne strony w pracy i w kontaktach z klientami
(Starsi pracownicy częściej niż młodsi posiadają takie umiejętności jak: rzetelność, świadomość jakości, orientacja na klienta, staranna praca z niskim poziomem błędów, spokój w krytycznych sytuacjach)

7.3 TROSKA O MŁODYCH LUDZI MIERZĄCYCH SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI
Prowadzę ukierunkowane działania mające na celu wspieranie młodych ludzi, którzy mają problemy z odnalezieniem się w życiu zawodowym. Wiem, że niektórym młodym ludziom i praktykantom może zająć nieco więcej czasu odnalezienie się w życiu zawodowym i w przedsiębiorstwie.
(Na przykład: wyznaczanie mentorów dla stażystów, uczenie podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność uczenia się, prowadzenia rozmów z innymi, uprzejmość i punktualność, pomoc w przygotowaniu do egzaminów).
8. Atrakcyjność pracodawcówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
8.1 ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI PRACODAWCY
Jestem świadomy/ świadoma naszych mocnych stron, jako kierownictwa firmy, potrafię je nazwać i dalej rozwijać.
(Atrakcyjności pracodawcy można doświadczyć na przykład w: dobrej atmosferze pracy, doceniającym kierownictwie, dobrze zaprojektowanym miejscu pracy)

8.2 PREZENTOWANIE ATRAKCYJNOŚCI PRACODAWCY NA ZEWNĄTRZ
Aby przyciągnąć dobrych pracowników, aktywnie prezentuję się na zewnątrz jako dobry menedżer/ dobra menadżerka. Menedżerowie i pracownicy są "ambasadorami" firmy.
(Atrakcyjność pracodawcy na zewnątrz reprezentowana jest na przykład przez: kulturalny wygląd i przyjazną prezencję w kontaktach z klientami, Internet, ulotki, media społecznościowe, udział w regionalnych targach, artykuły w prasie regionalnej)

8.3 ZAANGAŻOWANIE W SPRAWY LOKALNE
Wspieram projekty społeczne, ekologiczne lub kulturalne w naszym otoczeniu lokalnym. Informuję o tym publicznie zgodnie z hasłem: "Czyń dobro i mów o tym".
(Na przykład: długotrwałe wspieranie stowarzyszeń lokalnych, organizacji pomocowych, organizowanie zbiórek pieniędzy, odpowiedzialna produkcja przyjazna środowisku)
9. Podstawowe postawy pracownikówDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
9.1 ZAUFANIE I SAMODZIELNOŚĆ
Ufam pracownikom, że dobrze rozwiążą powierzone im zadania na swój własny sposób. Zachęcam ich do samodzielnej pracy.
(Na przykład: jako firma jesteśmy otwarci na nowe i nietypowe rozwiązania dla pracowników, motywuję pracowników do otwartego radzenia sobie z błędami i wspólnego uczenia się na błędach)

9.2 RZETELNOŚĆ
Jasno i jednoznacznie mówię, czego oczekuję od pracowników. Dotrzymuję słowa danego pracownikom.
(Na przykład: przed zmianą zadań i warunków pracy pracownik jest informowany i wspólnie poszukujemy rozwiązania)

9.3 ANGAŻOWANIE
Angażuję moich pracowników w projektowanie procesów operacyjnych. Chcę korzystać z ich wiedzy i umiejętności oraz doceniać ich jako ekspertów do pracy w naszej firmie.
(Na przykład: angażowanie pracowników w rozwój produktów i usług, wspólna ocena doświadczeń pracowników w kontaktach z klientami, pytanie o doświadczenia związane z warunkami pracy i ich wspólna poprawa)
10. Wyjaśnianie i przekazywanie wartości i zasadDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
10.1 ZNACZENIE PRACY
Przekazuję pracownikom korzyści, jakie chcemy osiągnąć dzięki naszej pracy wobec klientów i społeczeństwa.
(Na przykład: w rozmowach z pracownikami wielokrotnie poruszany jest temat korzyści, które mają zostać stworzone - ta pożądana korzyść jest zapisywana na piśmie i jest również w widoczny sposób formułowana na zewnątrz)

10.2 PODSTAWOWE WARTOŚCI
Mam jasny obraz tego, które wartości przyczyniają się do sukcesu naszej firmy. Sformułowaliśmy wartości i zasady, które są niezbędne dla firmy.
(Na przykład: uznanie, uczciwość, odwaga, duch zespołowy, niezawodność, bezpieczeństwo, zdrowie, przestrzeganie terminów, pracowitość, ambicja, jakość, zadowolenie klienta, tradycja, innowacyjność. Wszyscy pracownicy wiedzą, na czym opiera się sukces firmy)

10.3 PRZYKŁAD WARTOŚCI
Jako menadżer/menadżerka daję przykład. Pokazuję, jak wartości są realizowane w praktyce.
(Na przykład: regularnie odbywają się dyskusje o tym, jak wartości mogą być realizowane również w życiu codziennym. Konkretne przykłady z sytuacji w pracy odzwierciedlają praktykę orientacji na klienta, dotrzymywanie terminów lub docenianie itp.)
11. Znajomość własnych mocnych i słabych stronDotyczy
(brak potrzeby działania))
Częściowo prawdziwe
(potrzeba działania)
Raczej nie prawdziwe
(pilna potrzeba działania)
11.1 JASNOŚĆ, CO DO MOCNYCH I SŁABYCH STRON
Mam jasność, co do swoich mocnych i słabych stron jako lider. Staram się być świadomy/świadoma swoich specyficznych cech.
(Na przykład: świadomość tego, co inni we mnie cenią, a czego nie lubią, refleksja nad mocnymi i słabymi stronami także z osobami spoza firmy, korzystanie z testów i seminariów w celu uzyskania jasnego obrazu siebie)

11.2 SZCZERE SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI
Nie odniosę sukcesu na dłuższą metę, jeśli nie będę robić tego, co mi odpowiada. Mogę śmiało radzić sobie z moimi osobistymi słabościami.
(Na przykład: Prowadzę niezobowiązujące rozmowy na temat atmosfery w firmie i szukam aktywnego kontaktu z pracownikami, aby poznać ich (prywatne) troski)

11.3 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH
Myślę o tym, jak mogę rozwijać swoje umiejętności. Korzystam na przykład ze wsparcia przyjaciół, współpracowników lub konsultantów.
(Na przykład: wyznaczam cele i dokonuje ich przeglądu, wykorzystuję literaturę i autoewaluację, oferty szkoleniowe i coaching, aby wypracować mocne strony i wspierać własny rozwój)


Partnerzy