EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Процес на враќање на работа

Повратни информации

General info

PPT
Module: Процес на враќање на работа
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивка од алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Процес на враќање на работа

ВоведClick to read  
ВОДИЧ за враќање на работа за ВРАБОТЕНИОТClick to read  
ВОДИЧ за враќање на работа за РАБОТОДАВАЧОТClick to read  
Опис на целта

Оваа алатка им овозможува на корисниците, врз основа на нивната позиција во претпријатието, да го разберат самото значење на процесот на враќање на работа по здравствен проблем или повреда. Овој документ помага да се намали времето на дополнително одложување на процесот на враќање на работа. Документот нуди водич за враќање на работа и прашалници за секој профил за да се процени нивното знаење и во кој момент од процесот не обрнале никакво или доволно внимание, за да можат да се прилагодат на потребите.

Придобика од алатката

Благодарение на понудениот водич и прашалници, оваа алатка ќе им овозможи на корисниците да го разберат процесот на враќање на работа, како и да проверат дали некогаш наишле на некој чекор од процесот, да знаат и да можат да преземат некој од чекорите за понатамошна употреба. Самите алатки ја подигаат свеста за важноста на секој чекор во процесот на враќање на работа, бидејќи сите тие заедно придонесуваат за успехот.

Како да се користи алатката

Оваа алатка е подредена на 5 секции:
1. Водич за враќање на работа за Вработениот
2. Формулар за проверка (прашалник) за Вработениот
3. Водич за враќање на работа за Работодавачот
4. Формулар за проверка (прашалник) за Работодавачот
5. Акционен План
Откако ќе изберете профил, мора внимателно да ги прочитате понудените објаснувања и водичот, а потоа да го пополните формуларот за прашалник, кој ќе го покаже вашето искуство во врска со процесот на враќање на работа. Потоа, секој профил може да ги процени потребите за спроведување на корекции доколку е потребно.

Целна група

Вработени/Работодавачи

Времетраење

30 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери