General information
Tool:

Процес на враќање на работа

Kind of tool:
Guides 
Target group:
Вработени/Работодавачи  
Duration in minutes:
30 мин 
Description of the tool:
Оваа алатка им овозможува на корисниците, врз основа на нивната позиција во претпријатието, да го разберат самото значење на процесот на враќање на работа по здравствен проблем или повреда. Овој документ помага да се намали времето на дополнително одложување на процесот на враќање на работа. Документот нуди водич за враќање на работа и прашалници за секој профил за да се процени нивното знаење и во кој момент од процесот не обрнале никакво или доволно внимание, за да можат да се прилагодат на потребите. 
Benefit of the tool:
Благодарение на понудениот водич и прашалници, оваа алатка ќе им овозможи на корисниците да го разберат процесот на враќање на работа, како и да проверат дали некогаш наишле на некој чекор од процесот, да знаат и да можат да преземат некој од чекорите за понатамошна употреба. Самите алатки ја подигаат свеста за важноста на секој чекор во процесот на враќање на работа, бидејќи сите тие заедно придонесуваат за успехот. 
Duration:
30 мин 
How to use the tool:
Оваа алатка е подредена на 5 секции: 1. Водич за враќање на работа за Вработениот 2. Формулар за проверка (прашалник) за Вработениот 3. Водич за враќање на работа за Работодавачот 4. Формулар за проверка (прашалник) за Работодавачот 5. Акционен План Откако ќе изберете профил, мора внимателно да ги прочитате понудените објаснувања и водичот, а потоа да го пополните формуларот за прашалник, кој ќе го покаже вашето искуство во врска со процесот на враќање на работа. Потоа, секој профил може да ги процени потребите за спроведување на корекции доколку е потребно.  
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
CDI 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.