EN | DE | ES | IT | MK | PL

Кутија со алатки


Целта на проектот AKKUEurope е систематско развивање и тестирање на мултимедијални алатки погодни за целната група врз основа на постоечките инструменти, заедно со сопствениците и вработените во избраните компании од МСП. За таа цел, прво се спроведува истражување на постоечките инструменти во европските држави на партнерите учесници во проектот. По истражувањето на најмалку 200 инструменти во контекст на здравјето и вработливоста, ќе се подготви каталог на критериуми, според кој инструментите ќе бидат оценувани. Примарен критериум за проценка е применливоста во МСП.Врз основа на каталогот за критериуми, експертскиот конзорциум ќе избере најмалку 30 инструменти за кутијата со алаткикоја ќе може да се користи низ цела Европа. Избраните инструменти ќе бидат прилагодени на потребите на МСП или развиени за оваа целна група и особено за вработените кои работат таму и ќе бидат тестирани заедно со модели на компании за МСП во сите опфатени европски држави.

Партнери