EN | DE | ES | IT | MK | PL

Кутија со алатки
Работоспособност
Сензибилизација
Анализирање
Реализација
Организација на работата
Здравје и перформанси План
Осветлување на работно место
Работни ризици и превентивни услуги
Работа на далечина: Дали нашите работни простори одговараат на нашите потреби?
Превенција на работни ризици
Процес на враќање на работа
Без стрес со стресот – Проверка на стресот
Проверка на работоспобноста - Менаџмент
Листа за проверка на работоспособноста - Вработени
IPAQ Прашалник
‘WAI’ прашалник (индекс на работна способност)
Листа за проверка и препораки за безбедност при работа
Проценка на моторните и сензорните вештини на вработениот и достапноста на работното место.
Проценка на здравствената состојба на вработените и способноста за работа
Анализа на стресот предизвикан од работа – Анкета за персоналот на доктори во болница
Анкета на вработените - Како да ја зголемам ангажираноста на вработените во мојата компанија?
Вклопување живот-работа и преоптоварување со работа

Термини:
Кат:
Област:
Вид на алатка:


Checklist:
Без стрес со стресот – Проверка на стресот

Не е лесно да се каже дали сте само малку преморени и подготвени за одмор или дали стресот ве прави болни. Вашите вработени исто така може да бидат исцрпени поради постојан стрес. Што е со вашата компанија? Целта на оваа проверка на стресот е да се препознае сопствената стресна ситуација и да се направи стресната ситуација транспарентна со вработените. Алатката е алатка за управување. Може да се користи без надворешни консултанти.

More

Вклучување - воведување нови вработени

Оваа алатка им овозможува на работодавците, менаџерите и претприемачите на микро и малите претпријатија подобро да ги интегрираат новите вработени. Новите вработени треба да се чувствуваат удобно уште од првиот ден. Затоа што задоволните вработени се помотивирани, попосветени, попродуктивни. И тие остануваат во компанијата подолго - што е сè позначајно, особено со оглед на недостиг на квалификувани работници.

More

Како да се поддржи благосостојбата и здравјето на работното место?

Обемот на оваа алатка за обука е да ги поддржи благосостојбата и здравјето и да го подобри работното учество на сите вработени, без оглед на нивната моментална работна способност и здравствена состојба. Дополнително, средствата од пакетот алатки помагаат да се спречат хронични здравствени проблеми, како што се кардиоваскуларни заболувања, дијабетес тип 2, мускулно-скелетни нарушувања, депресија и белодробни заболувања. Мапирањето помага да се препознаат факторите кои веќе ги поддржуваат вработените да се чувствуваат добро на своето работно место и што може да се направи во иднина.

More

Листа за проверка и препораки за безбедност при работа

Во следните табели, читателите ќе имаат можност да се запознаат со многу сеопфатен примерок на ризици поврзани со безбедноста при работа, развиен од CIIP (Италијански меѓуасоцијациски консултации за превенција). Алатката е формално поделена на 5 концептуални области: 1. Превенција и работен труд 2. Превенција и работна средина 3. Превентивни и организациски аспекти 4. Превенција и работоспособност 5. Ментално здравје Секоја област е намалена во понатамошни фокус димензии за да биде што е можно поинклузивна од многуте различни варијабли и динамики што интервенираат за секоја фокусна област. Алатката е формално замислена за да го одржи менаџментот и/или сопствениците во идентификувањето на клучните области на интервенција за да им гарантираат безбедна средина на нивните работници и вработени. Како таков, тој треба да биде наменет како референтна и придружна алатка.

More

Обезбедување напредок во знаењето -Примена на новото знаење во секојдневниот работен живот

Континуираната обука е важна за вработените и менаџерите да бидат во тек и да се стекнат со нови вештини. Особено на семинари и работилници, потребно е да се направи подготовка на посетите на семинарите и да се пренеси и примени наученото во секојдневната работа. Целата компанија или одредени сектори и нивните вработени можат да имаат корист доколку некој од вработените научи нешто ново.

More

Проверка на работното место

Во многу случаи, работата на биро и на екран е поврзана со посебни, а понекогаш и многу високи оптоварувања, кои може да се бидат избегнати преку добар дизајн на работните места. Како резултат на тоа, долгорочното одржување на вработливоста може да биде поддржано обично само со мали промени. Целта на овој инструмент е подобрување на канцелариските активности на таков начин што вработените ќе можат да ја извршуваат својата работа на здрав начин и без рестрикции до пензионирањето.

More

Проверка на управувањето со персоналот

Добриот персонал е неопходен за успехот на вашата компанија. Нивниот успех во голема мера зависи од вработените. Дали луѓето придонесуваат со своите идеи и вештини за компанијата во голема мера зависи од квалитетот на управувањето со вашиот персонал. Одлучувачките предизвици за добро управување со персоналот се: зголемување на атрактивноста како вработен и наоѓање, промовирање и задржување на добри вработени. Алатката може да ја користи самиот претприемач – дури и без поддршка од внатрешен или надворешен консултант. Списокот за проверка го поддржува приоритизирањето на вистинската и потребната потреба за акција.

More

Проценка на вработените

Проценката на вработените се користи како мерка за управување со персоналот. Размената помеѓу претпоставените и вработените може да се одвива во кратки и редовни временски интервали, но во пракса често има подолги временски периоди. Се користат полугодишни или годишни проценки. Вработените добиваат повратни информации за статусот на работата, како и изгледите за следните месеци и години. Во исто време, може да се одговори на вашите сопствени прашања и грижи. За менаџерите, ваквото проценување на вработените има предност што може да се даде повратна информација (во двете насоки) во тивка атмосфера. Идеално, проценките на вработените се користат за дизајнирање и поттикнување на развојот на персоналот на насочен начин.

More

Тест за компетенција

Кога се планира и оформува кариера на една индивидуа, преференците и интересите се на прво место. Основните прашања се “Што сакам јас?” и “Што сакам да правам?”. Еден фактор не треба да се занемари: “Што правам добро?”. Тестот за компетенција ќе ви даде одговор токму на ова прашање. Полето на можни вештини и јаки страни е широко, тестот за компетенција ќе ви покаже во кои области сте особено добри, со цел да бидете успешни. Алатката објаснува што е прикажано во тестот за компетентност, зошто секој треба да направи такво самотестирање, со цел да ги открие силните страни...

MoreGuides / Brochures:


Анализа на стресот предизвикан од работа – Анкета за персоналот на доктори во болница

Дали знаете каква е здравствената состојба на вашиот доктор? Дали имате увид во работните услови во болниците и како условите влијаат на медицинскиот персонал во различните оддели? Доколку сакате да ја дознаете суштината на овие процеси, поставете конкретни прашања. Никој не ги знае одговорите на овие прашања од самите вработени. Целта на овој инструмент е да го намали стресот на вработените. Анализата на стресот предизвикан од работа го поддржува менаџментот на болницата.

More

Вклопување живот-работа и преоптоварување со работа

Дигитализацијата овозможува пристап до податоци и медиуми од речиси секаде. Тоа значи дека строгата поделба на работата и приватниот живот сè повеќе исчезнува. Мешањето на работата и животот е името на играта. Вработените можат да бидат достапни за клиентите и за време на викендот. Тие не само што можат да вршат дел од работата во домашната канцеларија, туку и да ги средат приватните работи во работното време како компензација. Звучи ветувачко, но не е убеден секој вработен или работодавец. Какво значење има вклопувањето на работата и животот во светот на работата и кои предности и недостатоци се поврзани, ќе дознаете на оваа обука.

More

Дизајнирање на процеси за управување со промени во малите компании

Особено во малите бизниси, важно е сите да се здружат. Особено во случај на процеси за управување со промени, вработените често реагираат луто доколку не се информираат навремено. Исто така, често и корисно е да се вклучат вработените во важни процеси на промени уште од самиот почеток. На овој начин може да се создаде заедничко разбирање за потребните мерки. Една од можностите за учество на вработените е спроведување на работните сесии поврзани со тематика. Алатката е од големо значење за да се пристапи кон решавање на проблемите во насока на развој на компанијата на начин ориентиран кон вработените.

More

Здраво работно место – Клучни области на влијание

Алатката има за цел да ги прикаже различните клучни области на влијание врз кои може да се мобилизираат или да се влијае врз иницијативите за здрави работни места. Работодавците или вработените можат да изберат од понудените клучни области за кои сметаат дека треба да посветат поголемо внимание со цел да влијаат на подобрување или создавање здраво работно место и како ефективно да ги развијат клучните области.

More

Осветлување на работно место

Оваа алатка им овозможува на микро-претпријатијата, малите бизниси и потенцијалните претприемачи да разберат како треба да се условуваат инсталациите за осветлување на работните места, така што тие ќе овозможат правилна работа на работниците без да им наштети на нивното визуелно здравје. Овие типови на аспекти понекогаш се занемаруваат, бидејќи често се бара специфично знаење. Овој документ нуди водич и прашалници за разбирање и прилагодување на условите на осветлување за да се постигне работен простор прилагоден на потребите на вашите работници.

More

План за развој на бизнисот

Оваа алатка им овозможува на потенцијалните претприемачи да ги препознаат нивните квалитети и да ги искористат благодарение на бизнис планот. Пред да започнеме претпријатие, мора да размислуваме за себе. Препознавањето на нашите силни и слаби страни, барањето инспирација од други претприемачи или поставувањето цели, пречки или сценарија ќе ни помогне да ја разбереме динамиката и можните ситуации во кои може да се најдеме откако ќе го започнеме нашиот бизнис. Оваа форма ќе ви овозможи јасно и ефективно да ги анализирате сите овие аспекти.

More

Превенција на работни ризици

Оваа алатка е корисна за младите вработени да бидат свесни за работните ризици кои можат да се појават на работното место и да знаат како да ги спречат. Работната средина може да предизвика опасности по безбедност на работниците, преку скали, компјутери или друга ИТ опрема. Во овие случаи, ставот на работникот е фундаментален, всушност, за да се спречат ризиците, тој или таа треба секогаш правилно да ја користи опремата и работните алатки и да го информира претпоставениот доколку има ризици. Со следните упатства, младите работници и нивните менаџери ќе добијат препораки во врска со безбедноста во канцеларијата, превентивните мерки што можат да ги следат за да се избегнат ризици и опасности и да се обезбедат соодветни работни аранжмани за работникот.

More

Преглед Работоспособност и проектот AKKU Europe

Во првиот чекор, корисниците на проектот и инструментите мора да го разберат значењето на концептот на работоспособност. Со овој инструмент даваме увид во позадината и значењето на поимот, детално ја објаснуваме „Куќата на работоспособност“ според проф. Илмаринен и предностите од класифицирањето на сите инструменти AKKU во куќата. Дополнително, даваме преглед на инструментите, нивните фокусни точки и нивните можни примени.

More

Процес на враќање на работа

Оваа алатка им овозможува на корисниците, врз основа на нивната позиција во претпријатието, да го разберат самото значење на процесот на враќање на работа по здравствен проблем или повреда. Овој документ помага да се намали времето на дополнително одложување на процесот на враќање на работа. Документот нуди водич за враќање на работа и прашалници за секој профил за да се процени нивното знаење и во кој момент од процесот не обрнале никакво или доволно внимание, за да можат да се прилагодат на потребите.

More

Управување со персонал, Упатство за правилна проценка и мотивација

Како лидер, не е секогаш возможно да имате увид во најмалите агли на вашата компанија. Вие зависите од помошта на вашите вработени, кога се работи за откривање на слабостите и нивно подобрување, на значаен начин. Еден од инструментите за подобрување на квалитетот на вашата компанија е т.н. квалитетен круг. За разлика од едноставните состаноци на работните групи, јасната цел на оваа алатка е да донесе позитивни промени во вашата компанија. Важно е учеството да биде целосно волонтерски. Волонтирањето создава мотивација и води кон реални резултати. Долгорочно, подобрувањето на квалитетот ќе стане иницијатива ако сите учесници во квалитетниот круг имаат позитивен став и го поддржуваат овој вид на соработка.

More

Целосвест(mindfulness) – алатка за зголемување на концентрацијата

Целосвест(mindfulness) е техника на медитација која помага да се постигне работна рамнотежа. Денешниот работник, под влијание на многу стимули, често е одговорен за многу различни задачи и премногу задачи што треба да ги заврши. Така, работникот не може да го задржи вниманието или да се фокусира на некоја задача подолг временски период. Техниката Целосвест(mindfulness) ја тренира способноста да се посвети свесно и целосно внимание на сегашниот момент. Ефектите вклучуваат подобрување на концентрацијата, продуктивноста, креативното размислување и ефективната комуникација.

MoreQuestionnaires:
‘WAI’ прашалник (индекс на работна способност)

Развиен од CIIP (Италијански меѓуасоцијациски консултации за превенција), прашалник како индекс на работна способност (WAI) вклучува многу детална листа на прашања чија цел е да се испита меѓу вработените не само општото ниво на задоволство од работата, туку и, и што е најважно, ако задачите што се извршуваат на дневна основа на нивното работно место влијаат (или веќе ги извршуваат) нивната благосостојба, физичкото и/или менталното здравје. Изгледа дека алатката нема конкретна цел, што значи дека може да се однесува на раководниот кадар како вработени. Во исто време, се чини дека не се однесува на некоја специфична индустрија. Надворешните консултанти како и управните директори можат да се потпрат на тоа многу ефикасно и ефективно.

More

Брз тест за дигитализација - 1

Измерете ја вашата дигитална зрелост во само неколку минути. Дигиталната трансформација или е успешна, или не е. Дигиталната трансформација бара огромни промени – тоа и е јасно на секоја компанија до сега. Но, технолошките решенија, сами по себе, не се доволни. Дигиталнизацијата ги засега сите област на вашата компанија – почнувајќи од стратегии, па однос со потрошувачи, се до корпорациската култура. Целта на овој инструмент е тоа што го евалуира вашиот дигитален процес на трансформација.

More

Каков лидер сте вие ?

Оваа алатка овозможува идентификација на постојните типологии на лидери. Менаџерите можат да ја проценат нивната способност и однесување преку учество во прашалникот, за да можат да размислуваат за нивната работа и нивниот однос со своите вработени. Подолу ќе го најдете описот на секој профил и ќе се идентификувате со еден или повеќе од нив, следејќи ја теоријата на Даниел Големан, според која, кај секоја личност може да коегзистираат различни типови на лидери.

More

Листа за проверка на работоспособноста - Вработени

Одржувањето на работоспособноста е важен фактор за успех за компаниите. Особено поради продолжениот работен век, важно е да се одржува и промовира работоспособноста на различни нивоа. Работоспособноста не значи само здравје, туку вклучува и други важни аспекти во компанијата како што се работните услови, живата корпоративна култура и вештините на вработените. Алатката е основна аналитичка алатка за да се анализира состојбата на менаџментот и вработените во врска со работоспособноста. Тоа е алатка која може да ја користи надворешен консултант за да ги преземе вистинските мерки за подобрување на ситуацијата. Препораките за акција покажуваат конкретни чекори за имплементација за промовирање на работоспособноста или укажуваат на подлабока потреба за анализа. Врз основа на 20-те прашања на сите катови од Куќата на работоспособност според проф. Илмаринен, алатката овозможува одлична проценка на капацитетот за работоспособност на менаџментот и на вработените. Алатката 5Б_1 е прашалник за раководството. Алатката бр. 5Б_2 е прашалник за вработените.

More

Проверка на работоспобноста - Менаџмент

Одржувањето на работоспособноста е важен фактор за успех за компаниите. Особено поради продолжениот работен век, важно е да се одржува и промовира работоспособноста на различни нивоа. Работоспособноста не значи само здравје, туку вклучува и други важни аспекти во компанијата како што се работните услови, живата корпоративна култура и вештините на вработените. Алатката е основна аналитичка алатка за да се анализира состојбата на менаџментот и вработените во врска со работоспособноста. Тоа е алатка која може да ја користи надворешен консултант за да ги преземе вистинските мерки за подобрување на ситуацијата. Препораките за акција покажуваат конкретни чекори за имплементација за промовирање на работоспособноста или укажуваат на подлабока потреба за анализа. Врз основа на 20-те прашања на сите катови од Куќата на Работоспособноста според проф. Илмаринен, алатката овозможува одлична проценка на капацитетот за работоспособност на менаџментот и на вработените. Алатката 5Б_1 е прашалник за менаџментот. Алатката бр. 5Б_2 е прашалникот за вработените.

More

Проценка на здравствената состојба на вработените и способноста за работа

Целта е да се идентификуваат вработените со зголемен ризик од долгорочна неспособност и вработените на кои им е потребна итна терапевтска помош. Исто така, ги идентификува и изолира познатите фактори на ризик поврзани со ставовите, социјалните околности и здравјето на поединецот за да се откријат познати бариери за работа. Се користи и за да се добие преглед на она што поединецот мисли дека е потребно за да се подобри неговата/нејзината работна способност.

More

Проценка на моторните и сензорните вештини на вработениот и достапноста на работното место.

Алатката е мерка дизајнирана да ја процени работната способност на поединецот, како за луѓето кои навистина работат, така и за оние кои планираат да се вратат на работа. Тоа може да се користи од страна на членовите на тимот за човечки ресурси за да се идентификуваат посебните потреби на потенцијалниот вработен или да се поддржи донесувањето одлуки во однос на прилагодувањата на работното место.

More

Работа на далечина: Дали нашите работни простори одговараат на нашите потреби?

Поради пандемијата, многу бизниси имплементираа работа на далечина, како резултат на тоа, работниците мораа да ги претворат своите домови во канцеларии. И покрај добиениот компромис за доделување простор во домот за споменатите „домашни канцеларии“, тој не секогаш ги исполнува вистинските безбедносни мерки. Оваа алатка овозможува анализа на домашните работни станици за да се разбере дали усвоените мерки и навики се соодветни, доколку не биле соодветни, ќе се дадат совети и препораки како да се подобрат.

More

Работни ризици и превентивни услуги

Алатката има за цел да ги информира вработените и работодавачите за службата за спречување на професионалниот ризик, за да дознае дека се почитуваат сите правила, на пр. проценки, испорака на материјал, обука на вработените. Ова се дел од аспектите кои се анализирани во алатката, што се корисни за компанијата да знае какви процедури се потребни за безбедноста на работниците и работниците да знаат што треба да добијат.

More

IPAQ Прашалник

IPAQ (Интернационален прашалник за физичка активност) е алатка за самооценување развиена од групата IPAQ. Прашалникот има за цел да им помогне на луѓето сами да го проценат нивото на физичка активност. Моделот на категорични резултати предлага три различни резултати (т.е. “Категории”): 1. Низок : овој резултат е за луѓе кои воопшто не се занимаваат со никакви физички активности од било кој тип 2. Умерен: овој резултат е за луѓе кои практикуваат енергична физичка активност најмалку 3 или 5 пати неделено физичка активност со умерен интензитет или 30 минути дневно пешачење. 3. Висок : овој резултат е за луѓе кои практикуваат умерено –интензивни физички активности 7 дена во неделата. IPAQ прашалникот е јавно достапен, со БЕСПЛАТЕН и ОТВОРЕН пристап: академците и научниците од сите области на науката се многу охрабрени да се потпрат на него како методолошка рамка за истражување. Прашалникот IPAQ доаѓа во две различни верзии: • Кратка верзија, препорачана за мали пилот-иницијативи на локално ниво или во случај на “физичка активност во последните седум дена” • Долга верзија се препорачува за големи истражувачки програми ИЛИ во случај на „вообичаена физичка активност“ (т.е. спортисти, спортисти/жени) Во контекст на АККУ проектот, партнерите ќе предложат кратка верзија како многу посоодветна за обемот на овој Работен Пакет.

MoreExcel:
Брз тест за дигитализација - 2

Измерете ја вашата дигитална зрелост во само неколку минути. Дигиталната трансформација или е успешна, или не е. Дигиталната трансформација бара огромни промени – тоа и е јасно на секоја компанија до сега. Но, технолошките решенија, сами по себе, не се доволни. Дигиталнизацијата ги засега сите област на вашата компанија – почнувајќи од стратегии, па однос со потрошувачи, се до корпорациската култура. Целта на овој инструмент е тоа што го евалуира вашиот дигитален процес на трансформација.

MoreVideos:
План за развој на бизнисот

Оваа алатка им овозможува на потенцијалните претприемачи да ги препознаат нивните квалитети и да ги искористат благодарение на бизнис планот. Пред да започнеме претпријатие, мора да размислуваме за себе. Препознавањето на нашите силни и слаби страни, барањето инспирација од други претприемачи или поставувањето цели, пречки или сценарија ќе ни помогне да ја разбереме динамиката и можните ситуации во кои може да се најдеме откако ќе го започнеме нашиот бизнис. Оваа форма ќе ви овозможи јасно и ефективно да ги анализирате сите овие аспекти.

More

Работа на далечина: Дали нашите работни простори одговараат на нашите потреби?

Поради пандемијата, многу бизниси имплементираа работа на далечина, како резултат на тоа, работниците мораа да ги претворат своите домови во канцеларии. И покрај добиениот компромис за доделување простор во домот за споменатите „домашни канцеларии“, тој не секогаш ги исполнува вистинските безбедносни мерки. Оваа алатка овозможува анализа на домашните работни станици за да се разбере дали усвоените мерки и навики се соодветни, доколку не биле соодветни, ќе се дадат совети и препораки како да се подобрат.

MoreInfographics:
Анкета на вработените - Како да ја зголемам ангажираноста на вработените во мојата компанија?

A lack of employee engagement causes more absenteeism, higher employee turnover and inhibits innovation. It is therefore worthwhile to keep an eye on employee engagement and improve it. In this guide, you will learn how valuable feedback can be through exciting case studies. We show you how to properly design, implement and evaluate an employee survey

More
Работни сесии: интервјуа, состаноци и тимска работа

Алатката има за цел да ги прикаже различните работни сесии што може да се спроведат во малите и микро претпријатијата и како тие ефективно да се развијат.

MoreПартнери