EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Проверка на работоспобноста - Менаџмент

Повратни информации

Tool

General info

PPT
Опис на целта

Одржувањето на работоспособноста е важен фактор за успех за компаниите. Особено поради продолжениот работен век, важно е да се одржува и промовира работоспособноста на различни нивоа. Работоспособноста не значи само здравје, туку вклучува и други важни аспекти во компанијата како што се работните услови, живата корпоративна култура и вештините на вработените.
Алатката е основна аналитичка алатка за да се анализира состојбата на менаџментот и вработените во врска со работоспособноста. Тоа е алатка која може да ја користи надворешен консултант за да ги преземе вистинските мерки за подобрување на ситуацијата.
Препораките за акција покажуваат конкретни чекори за имплементација за промовирање на работоспособноста или укажуваат на подлабока потреба за анализа. Врз основа на 20-те прашања на сите катови од Куќата на Работоспособноста според проф. Илмаринен, алатката овозможува одлична проценка на капацитетот за работоспособност на менаџментот и на вработените.
Алатката 5Б_1 е прашалник за менаџментот. Алатката бр. 5Б_2 е прашалникот за вработените.

Придобика од алатката

Проверката на работоспособноста овозможува прв вовед во темата работосапособност и дава првични индикации за работоспособноста на вработените и менаџерите во вашата компанија.
Со користење на оваа алатка за онлајн анализа, возможна е многу структурирана презентација на ситуацијата на мрежата. Сите резултати се јасно претставени во форма на „куќа со 20 соби“ на соодветните катови. Овде, резултатите се кодирани во боја и прикажани (зелено-нема потреба од акција; сино-среднорочна потреба за акција и црвено-итна потреба за акција).

Како да се користи алатката

Проверката се состои од вкупно 4 области со прашања со по 5 прашања на следните теми:
1. Работа, организација, лидерство
2. Вредности, ставови, мотивација
3. Квалификација и компетентност, управување со таленти
4. Здравје и перформанси
По ,,системот на семафори”, штиклирајте кои изјави важат за вас и вашата компанија (зелена), кои делумно важат (сино), а кои не (црвени). Можете директно да видите каде има потреба од акција во вашата компанија за подобрување на работоспособноста.
Прво се одвива онлајн регистрацијата од страна на менаџментот (алатка 5Б_1_АККУ_Алатка_Проверка работоспособност - менаџмент). По завршувањето, корисникот (менаџерот) добива матичен број, кој им се предава на вработените. Со овој матичен број, вработените потоа можат да се логираат за да ја завршат проверката онлајн (алатка 5Б_2_АККУ_Алатка_Проверка работоспособност - вработени).
Следниве опции за евалуација се достапни:
1. Евалуација на менаџментот
2. Евалуација на сите вработени
3. Евалуација на целата компанија
4. Отстапувања: Управување со вработените
Акциониот план помага да се дефинираат активностите и мерките со кои треба да се решат.

Целна група

Извршни директори, сопственици и управни директори

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери