EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 План за развој на бизнисот

Повратни информации

General info
Video
Опис на целта

Оваа алатка им овозможува на потенцијалните претприемачи да ги препознаат нивните квалитети и да ги искористат благодарение на бизнис планот. Пред да започнеме претпријатие, мора да размислуваме за себе. Препознавањето на нашите силни и слаби страни, барањето инспирација од други претприемачи или поставувањето цели, пречки или сценарија ќе ни помогне да ја разбереме динамиката и можните ситуации во кои може да се најдеме откако ќе го започнеме нашиот бизнис. Оваа форма ќе ви овозможи јасно и ефективно да ги анализирате сите овие аспекти.

Целна група

Мали и микро-бизниси, претприемачи.

 Материјал поврзан со обуката

Партнери