EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Анализа на стресот предизвикан од работа – Анкета за персоналот на доктори во болница

Повратни информации

See tool

General info
Опис на целта

Дали знаете каква е здравствената состојба на вашиот доктор? Дали имате увид во работните услови во болниците и како условите влијаат на медицинскиот персонал во различните оддели? Доколку сакате да ја дознаете суштината на овие процеси, поставете конкретни прашања. Никој не ги знае одговорите на овие прашања од самите вработени.
Целта на овој инструмент е да го намали стресот на вработените. Анализата на стресот предизвикан од работа го поддржува менаџментот на болницата.

Придобика од алатката

Со помош на анализата на стресот предизвикан од работа, може да се одреди специфичната количина на стрес кај вработените. Ве молиме да го проверите секое работно место индивидуално, бидејќи работните услови се разликуваат.

Како да се користи алатката

Оваа алатка нуди поддршка при подготовката и спроведувањето на анализата и нуди конкретни изведени мерки за намалување на стресот предизвикан од работата, кај вработените.
Оваа алатка покрива 4 области, и тоа:
1. Насоки за подготовка и изведување на анкетата,
2. Анкета,
3. Евалуација,
4. Изведени мерки, и
5. План за акција

Времетраење

Variable

 Материјал поврзан со обуката

Партнери