EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Работа на далечина: Дали нашите работни простори одговараат на нашите потреби?

Повратни информации

General info

PPT
Опис на целта

Поради пандемијата, многу бизниси имплементираа работа на далечина, како резултат на тоа, работниците мораа да ги претворат своите домови во канцеларии. И покрај добиениот компромис за доделување простор во домот за споменатите „домашни канцеларии“, тој не секогаш ги исполнува вистинските безбедносни мерки. Оваа алатка овозможува анализа на домашните работни станици за да се разбере дали усвоените мерки и навики се соодветни, доколку не биле соодветни, ќе се дадат совети и препораки како да се подобрат.

Придобика од алатката

Оваа алатка му овозможува на работникот да разбере дали неговата/нејзината станица е добро адаптирана или дали има потреба од промени за да ја зајакне неговата/нејзината работна активност, во исто време, оваа алатка е корисна и за нивните претпријатија, бидејќи ќе им даде до знаење моменталната состојба на нивните работници.

Како да се користи алатката

Оваа алатка е претставена во форма на ДА/НЕ анкета што треба да ја пополнат и работниците и бизнисите. Потврдните одговори би значеле дека мерките што ги донесоа работниците се точни и не треба да се прават никакви измени, од друга страна, негативните одговори би повлекле читање на препораките во последната колона за да се знае кои се мерките што треба да се превземат за здравјето, работата, и основите на ефективноста. На крајот, ќе се обезбеди листа за проверка за да се потврди дека вашата домашна работна станица ги зема предвид потребните услови за ефикасно работење.

Целна група

Администрација и работници

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери