EN | DE | ES | IT | MK | PL

NOWOŚCI


2022-06-03

Ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu AKKU Europe odbyło się w Maladze.

AKKU Europe to projekt finansowany przez UE, którego celem jest poprawa zdolności do pracy mikro- i małych przedsiębiorstw za pomocą narzędzi multimedialnych. Uczestnicy spotkania reprezentowali siedem instytucji z sześciu różnych krajów (Hiszpanii, Włoch, Belgii, Macedonii Północnej, Niemiec i Polski). W dniach 02- 03 czerwca 2022 roku konsorcjum spotkało się w Maladze w Hiszpanii, aby podsumować wszystkie zrealizowane dotychczas działania i zaplanować przyszłe działania projektowe w ostatniej fazie realizacji projektu. Spotkanie zorganizowane zostało przez hiszpańskiego partnera, firmę Internet Web Solutions. Na spotkaniu omówiono wszystkie produkty stworzone w trakcie realizacji projektu, a więc zestaw ponad 30 narzędzi w różnych formatach (infografiki, filmy wideo, Excel, broszury, kwestionariusze, listy kontrolne) oraz wybór zaprogramowanych narzędzi interaktywnych. W ostatniej fazie realizacji projektu działania skoncentrują na upowszechnianiu jego wyników wśród wszystkich grup zainteresowanych stron: Prawodawcy i władze, MŚP (zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników) oraz specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych. Planowane jest więc przygotowanie wydarzeń upowszechniających rezultaty tego projektu. CASE planuje organizację takie wydarzenia we wrześniu tego roku.

0021-00-05

AKKUEurope: Regulacja zdolności do pracy w małych i mikroprzedsiębiorstwach UE za pomocą narzędzi multimedialnych

Oficjalnie rozpoczęty w listopadzie 2020 roku, AKKUEurope jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. MŚP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie konkurować z usługami oferowanymi przez średnie przedsiębiorstwa i duże firmy pod różnymi względami (np. bezpieczeństwo zatrudnienia, poziom płac, możliwości awansu). MŚP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi, odpowiedniego dla zaplanowanej w projekcie grupy docelowej, i bazując na istniejących instrumentach. Działanie te mają być realizowane wspólnie przez właścicieli i pracowników wybranych firm z sektora MŚP. Do tej pory, dzięki cennemu wkładowi hiszpańskiego partnera Internet Web Solution (IWS) partnerzy zakończyli bardzo ważne zadanie, jakim jest testowanie i walidacja Platformy Zasobów Edukacyjnych Online (OER). Platforma OER jest w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników (nie wymaga logowania i uwierzytelniania) i oferuje content w wielu językach (angielski, niemiecki, włoski, macedoński, polski i hiszpański), tak aby zwiększyć wpływ i widoczność jej treści. Przez najbliższe dwa lata na platformie będą zamieszczane wszelkie informacje na temat projektów, rezultaty prac partnerstwa oraz istotne informacje dotyczące tematu wykonalności w Europie. Każda sekcja platformy jest cyfrowym "repozytorium" szeregu źródeł i zasobów, które partnerzy będą rozwijać i wdrażać w ciągu następnych dwóch lat. Szczególnie istotna będzie ANALIZA istniejących narzędzi zwiększających szanse na zatrudnienie oraz poniższy ZESTAW NARZĘDZI - dwa bardzo strategiczne rezultaty projektu. Analiza istniejących narzędzi opiera się na dwóch głównych kryteriach: • Jaki wymiar organizacyjny jest uwzględniany przez te narzędzia? o Zdrowie i wydajność o Wiedza, umiejętności techniczne (kompetencje) o Wartości, postawy, motywacja o Środowisko pracy, organizacja pracy, przywództwo • Jaki jest ich oczekiwany wpływ? o Zwiększenie świadomości na ten temat o Analiza i ocena aktualnego stanu dynamiki zdolności do pracy o Wdrożenie nowych modeli wykonalności Na podstawie katalogu kryteriów, eksperckie konsorcjum projektu wybierze co najmniej 30 instrumentów do zestawu narzędzi, które będą mogły być wykorzystane w całej Europie. Wybrane instrumenty zostaną dostosowane do potrzeb mikro i MŚP z obopólną korzyścią dla pracodawców i pracowników. Niezwykle ważna dla celów upowszechniania i widoczności jest sekcja ASSOCIATES: interesariusze z dziedziny przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej, doradztwa biznesowego, itp. będą mogli dołączyć do społeczności praktyków AKKUEurope, będąc na bieżąco z wynikami projektu.

2020-11-03

Spotkanie inauguracyjne online projektu AKKUEurope

W dniu 3 listopada 2020 r. konsorcjum AKKUEurope wzięło udział w spotkaniu inauguracyjnym online, projektu współfinansowanego przez Program Erasmus Plus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Północna Republika Macedonii). Spotkanie, pierwotnie planowane w Forst w Niemczech, odbyło się online z powodu ograniczeń COVID-19. Celem projektu AKKUEurope jest systematyczny rozwój i walidacja multimedialnego zestawu narzędzi odpowiedniego dla grupy docelowej na podstawie istniejących instrumentów, wspólnie z właścicielami i pracownikami wybranych firm z sektora MMP. MMP odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej, ale są szczególnie dotknięte niedoborem młodych talentów, ponieważ nie są w stanie pod różnymi względami konkurować z usługami oferowanymi przez średnie i duże przedsiębiorstwa (np. pod względem bezpieczeństwa pracy, poziomu płac, możliwości awansu). MMP mogą i muszą na to reagować, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie zdolności do pracy i zdolności do zatrudnienia swoich obecnych pracowników. Oprócz klasycznych działań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, należy w większym stopniu wdrażać działania na rzecz prewencyjnego utrzymania zdolności do pracy i zatrudnienia, tak aby pracownicy mogli i chcieli wykonywać swoją pracę aż do planowanego wieku emerytalnego. Kompleksowa promocja zdolności do pracy może pomóc w wypełnieniu tej luki. W tym kontekście, Partnerzy przeprowadzą szereg dobrze zdefiniowanych działań, które doprowadzą do osiągnięcia wymiernych i praktycznych rezultatów, takich jak: - Analiza istniejących instrumentów w krajach partnerskich - Adaptacja instrumentów i uzupełnienie zestawu narzędzi - Medialne wdrożenie instrumentów. Rezultaty AKKUEurope będą praktycznymi i istotnymi rozwiązaniami dla mikro i małych przedsiębiorstw, dostępnymi w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń poprzez platformę OER. Podczas spotkania konsorcjum dyskutowało o całościowej realizacji projektu, określeniu harmonogramu i poszczególnych obowiązków w kolejnych miesiącach. Na początku partnerzy dokonają dogłębnej analizy istniejących instrumentów i teorii wdrażania modeli zdolności do pracy na poziomie biznesowym. Później, ten zestaw narzędzi zostanie dopracowany na podstawie potrzeb celów i ich codziennego kontekstu funkcjonowania. Po przetłumaczeniu, powstały zestaw narzędzi zostanie wdrożony do Platformy OER AKKUEurope: to cyfrowe środowisko będzie stanowić repozytorium produktów projektu, rezultatów, informacji i kontaktów.

Partnerzy