EN | DE | ES | IT | MK | PL

TOOLBOX


 Здраво работно место – Клучни области на влијание

Повратни информации

General info

PPT
Module: Здраво работно место – Клучни области на влијание
Unit 1: Генерални информации

Опис на целтаClick to read  
Целна групаClick to read  
Придобивки од алаткатаClick to read  
ВреметраењеClick to read  
Како да се користи алаткатаClick to read  
Unit 2: Здраво работно место – Клучни области на влијание

ЦелиClick to read  
СодржинаClick to read  
Основни информации за здраво работно местоClick to read  
Клучни области на влијаниеClick to read  
Клучни области на влијаниеClick to read  
Лични здравствени ресурсиClick to read  
Вклучување на претпријатијата во заедницата Click to read  
Физичка работна срединаClick to read  
Психосоцијална работна срединаClick to read  
Акционен ПланClick to read  
Опис на целта

Алатката има за цел да ги прикаже различните клучни области на влијание врз кои може да се мобилизираат или да се влијае врз иницијативите за здрави работни места. Работодавците или вработените можат да изберат од понудените клучни области за кои сметаат дека треба да посветат поголемо внимание со цел да влијаат на подобрување или создавање здраво работно место и како ефективно да ги развијат клучните области.

Придобика од алатката

Алатката ќе ви овозможи да создадете здраво работно место, со избирање и имплементирање на методот „упатство за учење“ дадено од клучните области на влијание. Оваа конструирана алатка може да биде корисна, а исто така може да се примени на оние работни места и бизниси каде што има евиденција за повреди или болести поврзани со работата, или на работно место кое носи посебна тежина од горенаведените записи, особено на места каде што има малку познавање на важноста на одржување или создавање здраво работно место.

Како да се користи алатката

За да го искористите максимумот од алатката, препорачуваме да ја прочитате внимателно, потоа да го изберете клучното ниво на приоритет и да продолжите да забележувате за секој метод додека го читате. Потоа ќе го откриете проблемот, ќе изберете метод на имплементација и како понатаму да го оцените процесот.

Целна група

Вработен/Работодавач

Времетраење

20 мин

 Материјал поврзан со обуката

Партнери