General information
Tool:

Каков лидер сте вие ?

Kind of tool:
Questionnaire 
Target group:
Работодавачи на микро и мали претпријатија 
Duration in minutes:
20 мин 
Description of the tool:
Оваа алатка овозможува идентификација на постојните типологии на лидери. Менаџерите можат да ја проценат нивната способност и однесување преку учество во прашалникот, за да можат да размислуваат за нивната работа и нивниот однос со своите вработени. Подолу ќе го најдете описот на секој профил и ќе се идентификувате со еден или повеќе од нив, следејќи ја теоријата на Даниел Големан, според која, кај секоја личност може да коегзистираат различни типови на лидери. 
Benefit of the tool:
Придобивката од алатката е да се анализира сопствениот став како менаџер, да се размислува за него и да се разбере како да се подобри. Менаџерот ќе може да усвои некои однесувања, инспирирани од секој профил, така што тој/таа ќе може да го разбере најдобриот начин за пристап и справување со секоја ситуација, што ќе доведе до подобрување на неговото/нејзиното управување со работата. 
Duration:
20 мин 
How to use the tool:
Придобивката од алатката е да се анализира сопствениот став како менаџер, да се размислува за него и да се разбере како да се подобри. Менаџерот ќе може да усвои некои однесувања, инспирирани од секој профил, така што тој/таа ќе може да го разбере најдобриот начин за пристап и справување со секоја ситуација, што ќе доведе до подобрување на неговото/нејзиното управување со работата. 
Floor and Area:
SensibilizationAnalyzingRealization tools
Work organization
Values and settings
Qualification and competence
Health and performance
Source:
IWS 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

The materials published on the AKKU project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.